Creation year

1910

1 record(s)
 
Type of resources
Provided by
Years
From 1 - 1 / 1
  • Categories  

    Landskapsbildsskydd är en äldre form av naturskydd som tillkom för att kunna ingripa mot sådant som kan uppfattas som förfulande i landskapet. Även om begreppet inte längre finns i dagens lagstiftning (miljöbalken) gäller fortfarande bestämmelserna i landskapsbildsskyddsområdena, så länge Länsstyrelsen inte beslutat om något annat. För varje landskapsbildsskyddsområde finns ett beslut med föreskrifter. Föreskrifterna kan variera men innebär att det krävs tillstånd för att utföra vissa åtgärder som kan ha negativ effekt på landskapsbilden. Vanligtvis krävs tillstånd för: 1. Ny byggnad alternativt för nybebyggelse/nybyggnad. Begreppet nybebyggelse/nybyggnad innefattar förutom helt nya byggnader även yttre om-, till- och påbyggnad av befintliga byggnader. Det krävs även tillstånd för till exempel friggebodar, växthus och mindre utbyggnader eller små byggnader som kanske inte kräver bygglov. 2. Omfärgning eller ändring av fasad- och takbeklädnad eller uppförande av plank 3. Schaktning (grävning, sprängning och borttransport av jord), tippning och fyllning 4. Anläggande av väg 5. Upplag 6. Täktverksamhet 7. Skogsplantering och avverkning 8. Ledningsdragning 9. Anläggande av parkering och camping för allmänheten