From 1 - 10 / 59
 • Categories  

  A compliant implementation of WMS plus most of the SLD extension (dynamic styling). Can also generate PDF, SVG, KML, GeoRSS1

 • Categories  

  Skoðunarþjónustur Minjastofnunar

 • Categories  

  Niðurhalsþjónustur Minjastofnunar

 • Categories  

  Med våra visningstjänster kan du använda Lantmäteriets kartor i dina egna system eller applikationer. Visningstjänsterna går att kombinera med våra övriga geodatatjänster. Tjänsten ger tillgång till en topografisk webbkarta som är anpassad för skärmvisning. Kartinformationen är uppdelad i 15 informationsslag. Vart och ett av informationsslagen, utom terrängskuggning, finns i två skikt. Ett skikt där informationen presenteras tydligt framträdande och färgsatt och ett där informationen presenteras nedtonad i en gråskala. Informationen uppdateras med olika intervall beroende på informationsslag och skalnivå. Skalområden upp till 1:15 000 uppdateras dygnsvis. Skalområden över 1:15 000 uppdateras månadsvis.

 • Categories  

  Datamängd innehållande administrativa områden för kommuner, län och rike från grunddata anpassat för skalområde 1:10 000. Datamängden kan inte beställas separat utan ingår endast i befintliga tjänster: Administrativ indelning Nedladdning Inspire och Basemap Visning, Inspire. Dataset containing administrative units of municipalities, counties and the kingdom from basic data adjusted for scale range 1:10 000. The dataset can´t be ordered separately. It is only included in existing service: Administrative unit Download INSPIRE and Base map View Service INSPIRE.

 • Categories  

  Topografi 10 vektor innehåller bland annat byggnader, anläggningar, markslag, hydrografi och vägar från Trafikverket samt Lantmäteriets granskade och fastställda namn som hämtats från Ortnamnsregistret. Produkten bygger på Lantmäteriets grundläggande geografiska databaser där informationen har samlats in med olika kvalitet gällande lägesosäkerhet, innehåll och aktualitet.

 • Categories  

  Datamängd för alla byggnader med undantag för avregistrerade byggnader. Datamängden kan inte beställas separat utan ingår endast i befintliga tjänster: Byggnad Nedladdning Inspire och Basemap Visning, Inspire. Dataset for all buildings except for unregistered buildings. The dataset can’t be ordered separately. It is only included in existing services: Building Download IINSPIRE and Base map View Service INSPIRE

 • Categories  

  Med våra visningstjänster kan du använda Lantmäteriets kartor i dina egna system eller applikationer. Visningstjänsterna går att kombinera med våra övriga geodatatjänster. Tjänsten ger tillgång till en topografisk webbkarta som är anpassad för skärmvisning. Kartinformationen visas med en harmoniserad kartografi mellan skalorna. Tjänsten innehåller ett skikt med topografisk kartinformation och ett skikt som presenterar den topografiska kartinformationen i en nedtonad variant. Informationen uppdateras med olika intervall beroende på informationsslag och skalnivå. Skalområden upp till 1:15 000 uppdateras dygnsvis. Skalområden över 1:15 000 uppdateras månadsvis.

 • Categories  

  SGU använder i sina flygmätningar den så kallade VLF-metoden (Very Low Frequency), vilket är en konceptuellt enkel men effektiv metod för att få information om hur bra marken leder ström. Metoden går ut på att mäta de magnetfält som induceras av strömmar i marken, som i sin tur uppstår på grund av interaktion med radiovågor från sändare i VLF-bandet. Geofysiska flygmätningar, elektromagnetiska fält, VLF (detaljerad) innehåller information om den magnetiska komponenten (H) av det elektromagnetiska fältet i VLF-bandet (frekvensbandet 15-30 kHz), vilken varierar beroende på markens elektriska ledningsförmåga. Denna är beräknad för koordinatsatta punkter, ur mätningar gjorda från flygplan på låg höjd. Samtliga mätningar har gjorts med en 3-axlig antenn som mäter amplitud och fas av den magnetiska vektorns komponenter. Metodens djupseende varierar med hur bra marken leder elektrisk ström, från ett par hundra meter i kristallin berggrund till några tiotal meter i konduktiva tjocka lerlager.

 • Categories  

  Topografi Visning, vector tiles är en visningstjänst bestående av Lantmäteriets mest detaljerade topografiska data. Den innehåller bland annat byggnader, markslag, vägar, vattendrag, bestämmelser och ortnamn. Formatet, vector tiles, ger andra möjligheter för användning än visningstjänster i rasterformat. Produkten ger möjlighet att koppla ihop information från kartan med våra direktåtkomsttjänster. Dessutom kan egna stilfiler definieras för ett eget utseende på kartan