Catalog
1406 record(s)
 
Type of resources
Available actions
Categories
Topics
Keywords
Contact for the resource
Provided by
Years
Formats
Service types
Scale
Resolution
From 1 - 10 / 1406
 • Categories  

  GE.Bedrock 1:1 000 000 is a transformed version of the SGU product Bedrock1:1 million with the purpose to conform to the Inspire data specification for Geology encoded according to GeoSciML 4.0. It is also a contribution to the OneGeology initiative (www.onegeoloy.org). Data is represented in a two-dimensional model of the top of the bedrock, describing identified geological units geometry, the material composition of the units and geologic events that has acted on the units. Shear displacement structures like faults on the top of bedrock are also included in the model. The main features of the bedrock geology of Sweden is represented in the produkt and since it is based on compilation of bedrock maps of different scales, age and quality the accuracy of the data varies within the dataset. The product is produced for presentation at the scale of 1:1 miilion which means that some units are heavily generalized.

 • Categories  

  The dataset GE.Bedrock 1:1 million covering the whole of Sweden is available in this OGC WFS service. The service delivers data compliant to the Inspire theme Geology encoded as GeoSciML 4.0. FeatureTypes included are MappedFeature and GeologicUnit. MappedFeatures (geometry) are specified by GeologicUnits containing information on lithology and age. The underlying dataset GE.Bedrock 1:1 million also contains information on shear displacement structures like faults that are not included in this service.

 • Categories  

  Geologiskt intressanta platser innehåller information om geologiska platser som har ett intresse ur ett geologiskt vetenskapligt perspektiv och därmed visar geologiska naturvärden. De kan också vara besöksvärda eller användbara för att sprida geologisk kunskap. Geologiskt intressanta platser är till nytta för beslutsfattare och handläggare bland kommuner, regionerna och andra myndigheter. Produkten är också relevant för besöksnäringen, konsulter och allmänheten. Geologiskt intressanta platser innehåller bland annat uppgifter om platsernas namn, geografiska läge, geologiska värden, andra natur och kultvärden med geologiska sammanhang, förslag till bevarandeåtgärder och bedömd användningspotential. Data levereras dels med komplett attributuppsättning dels som en förenklad version med ett urval av de viktigaste attributen.

 • Categories  

  Produkten visar översiktligt den variation i värmeledningsförmåga som finns i Sveriges berggrund. Kartans ytor är baserade på berggrundskartan i SGU:s kartdatabas Berggrund 1:50 000 – 1:250 000. I kombination med punktinformation värmeledningstal i bergartsprov, se produkt Modaldata och värmeledningstal (öppna data), så går det att i vissa områden få bättre information om bergarternas mineralsammansättning och beräknade värmeledningstal. Informationen kan användas för översiktlig planering av markanvändning med avseende på anläggning av geoenergi.

 • Categories  

  Produkten innehåller information om olika grundämnen i bäckvattenväxter samt pH i rinnande vatten. Analysresultat redovisas med olika analysmetoder, såväl totalhalter som syralakbara halter har bestämts. Produkten är direkt resultat av mångårigt geokemiskt karteringsprogram. Geokemisk kartering vid SGU bedrivs huvudsakligen i syfte att visa den naturliga förekomsten av huvudämnen och spårämnen i vattenväxter samt pH i vatten. Inom regional biogeokemisk kartering provtogs och analyserats bäckvattenväxter, som olika Carex-arter (rötter), Filipendula ulmaria (rötter) och Fontinalis antipyretica (hela växten). Växter samlades från mindre bäckar med en provtäthet av 1 prov per 7 km2. Bäckvattenväxter (rötter) och mossa anses vara provmedier som utan åtskiljning tar upp spårelement och därför avspeglar bäckvattenkemin. Bäckvattenväxter utsätts för både naturlig och antropogen påverkan. På grund av kemiska vittringsprocesser visar metallkoncentrationerna i bäckvatten på den kemiska sammansättningen i omgivande berggrund och jord. Utbytet av metaller mellan vatten och växtrötter är en långsam process som verkar inte påverkas av säsongsvariationer. Man kan uppskatta att biogeokemiska prov visar biotillgängliga metallkoncentrationer i akvatiska växter. Huvud- och spårelement i som analyseras i växtprov kommer ursprungligen från de levande rötterna och bladmossan, samt från minerogent material och järn-manganhydroxider som är associerade med växten. Andra geokemiska källor, till exempel humuspartiklar, anses ha mindre betydelse. Växtproven har analyserats på 30 grundämnen med röntgenfluorescens (XRF), där Al, As, Ba, Ca, Cl, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Rb, S, Si, Sr, Ti, U, V, W, Y, Zn och Zr gett tillräckligt hög analyskvalitet för att kunna användas för tolkning. En delmängd av proven har också analyserats på Hg, Cd, Se, Au, Sb, Bi och Tl med syralakning kombinerat med atomabsorptions-spektrometri (AAS) och induktivt kopplad plasmamasspektrometri (ICP-MS). Resultat från fjorton grundämnen (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Se, U, V, W och Zn) har regelbundet blivit publicerade på SGU i form av rapporter, kartor och databaser. Provresultaten visar hur spridningsmönster av olika grundämnen i vattendragen varierar inom landet. Variation beror på såväl det naturliga tillskottet från jordarter och berggrund som på tillskottet från olika föroreningskällor.

 • Categories  

  Sammanställning av påträffade objekt i samband med inventering av kulturmiljöer längs vattendrag i Värmlands län inom projektet VaKul. Inventeringarna genomfördes 2011-2016. Sammanställningen gjordes inför ett analysarbete 2016. Skiktet innehåller både lämningar och byggnader

 • Categories  

  Tjänsten innehåller följande lager: - RAÄ Riksintresse Kulturmiljövård MB3kap6 Gränserna för riksintresseområden är inte absoluta, utan indikerar att värden eller egenskaper av högt allmänt intresse enligt Hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken finns att ta hänsyn till. OBS! Det är alltid områdesavgränsningen och riktlinjer i respektive kommuns aktuella översiktsplan som gäller, såvida länsstyrelsen inte har invändningar i granskningsyttrandet till översiktsplanen.

 • Categories  

  Syftet med dataprodukten bytespunkter är att ange platser där det finns en koppling mellan olika transportnät och/eller trafikslag. Bytespunkterna ska även utgöra en nationell referens och tas fram i samarbete mellan Trafikverket, Luftfartsverket och Sjöfartsverket. Datamängden är att betrakta som testdata. Både fullständighet och aktualitet är bristande. En bytespunkt (TransferNode) är beskrivning av en plats där byte mellan olika transportmedel eller trafikslag är möjligt. En bytespunkt innehåller minst en stoppunkt (StopPoint) där varje stoppunkt endast hör till ett trafikslag. Stoppunkter utgör de platser där transportmedel kan stanna och där personer kan kliva på/av och/eller gods kan lastas på/av. Om det på en plats skulle kunna finnas gemensamma bytespunkter för Luft/Sjö/Väg/Järnväg så skapas endast en bytespunkt enligt följande hierarkiska ordning: 1. Flygplats (LFV) 2. Hamn (SjöV) 3. Järnväg (TRV) 4. Väg (TRV) Kompletterat med dataprodukten stoppunkt kan man beskriva kopplingen mellan olika transportnät och/eller trafikslag för en bytespunkt. Attributet TransportTypeValueOwner anger det trafikslag som är ”huvudägare” till bytespunkten enligt hierarkin ovan. Attributet TransportModeCode anger typ av transportslag som betjänas av bytespunkten. Dataprodukten bytespunkter är inte direkt lägesanknuten till ett trafiknät. Via dataprodukten stoppunkter kan en bytespunkt få en koppling till ett trafiknät. Datamängden tillhandahålls via beställning till Trafikverket: geografisk.information@trafikverket.se.

 • Categories  

  Riksskogstaxeringen är en landsomfattande, årlig stickprovsinventering av landets skogar, som pågått sedan 1923. Syftet är främst att ge relevant underlag till skogspolitiken, men också till skogsnäringen och den skogliga forskningen. Med åren har metoderna förändrats och innehållet utökats till att omfatta mer än det rent skogliga. Sålunda har inventeringen av de ägoslag som kan omföras till skogsmark utökats, och innehållet i övrigt blivit mer omfattande. Man kan säga att inventeringen kommit att ge allt mer information av ekologisk och miljömässig natur, en utveckling som för övrigt med stor sannolikhet kommer att fortsätta. Statistik och data från Riksskogstaxeringen används i flera olika sammanhang. Det främsta användningsområdet, och samtidigt det som gav anledning till att taxeringen påbörjades under 1920-talet, är att utgöra ett underlag till utformningen av landets skogspolitik. Betydelsefulla användare är de myndigheter som ansvarar för utformning och uppföljning av skogs- och miljöpolitiken, främst Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket. Länsorgan som t.ex. länsstyrelser utnyttjar statistiken i länsvisa planer för skog och miljö. Andra viktiga användningsområden är forskning runt skog och miljö och som åskådnings- och arbetsmaterial i undervisningen. Statistiken används även som planerings- och beslutsunderlag av företag och branchorganisationer som exv. LRF Skogsägarna och Skogsindustrierna. Riksskogstaxeringen bedrivs som en stickprovsinventering. Metoden beskrivs under rubiken "Tillkomsthistorik". Detta är serien för de datamängder som skapats av Riksskogstaxeringen. Datamängden utgörs av följande statistikprodukter: "Gran - virkesförråd m3sk per hektar", "Tall - virkesförråd m3sk per hektar", "Övriga löv - virkesförråd m3sk per hektar", "Totala virkesförråd m3sk per hektar", "Död ved - virkesförråd m3sk per hektar", "Andel Röjningsskog", "Andel Gallringsskog", "Andel Slutavverkningsskog" & "Bonitet m3sk per hektar och år". ”Björk – virkesförråd m3sk per hektar”, ”Medeltillväxt m3sk per ha och år”

 • Categories  

  Ballast, det material som spåranläggningen vilar på, t.ex. M1 och M2 är olika fraktioner/storlekar på makadam.