Catalog
1328 record(s)
 
Type of resources
Available actions
Categories
Topics
Keywords
Contact for the resource
Provided by
Years
Formats
Service types
Scale
Resolution
From 1 - 10 / 1328
 • Categories  

  The dataset GE.Bedrock 1:1 million covering the whole of Sweden is available in this OGC WFS service. The service delivers data compliant to the Inspire theme Geology encoded as GeoSciML 4.0. FeatureTypes included are MappedFeature and GeologicUnit. MappedFeatures (geometry) are specified by GeologicUnits containing information on lithology and age. The underlying dataset GE.Bedrock 1:1 million also contains information on shear displacement structures like faults that are not included in this service.

 • Categories  

  GE.Bedrock 1:1 000 000 is a transformed version of the SGU product Bedrock1:1 million with the purpose to conform to the Inspire data specification for Geology encoded according to GeoSciML 4.0. It is also a contribution to the OneGeology initiative (www.onegeoloy.org). Data is represented in a two-dimensional model of the top of the bedrock, describing identified geological units geometry, the material composition of the units and geologic events that has acted on the units. Shear displacement structures like faults on the top of bedrock are also included in the model. The main features of the bedrock geology of Sweden is represented in the produkt and since it is based on compilation of bedrock maps of different scales, age and quality the accuracy of the data varies within the dataset. The product is produced for presentation at the scale of 1:1 miilion which means that some units are heavily generalized.

 • Categories  

  Lagen (2017:1272) om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner gäller från och med 1 mars 2018 Baslinjer och gränser redovisas med samtliga koordinater i bilagor till lagen. De linjer som definierar gränserna har delats i kortare segment för att redovisas korrekt i förekommande kartprojektioner. Baslinjepunkter, punkter på lågvattenlinjen och lågvattenskär har inspekterats och mätts in och ligger till grund för den beräkning som gjorts av sjöterritoriets gräns i havet och gränsen för angränsande zon. Räta baslinjer går mellan baslinjepunkter belägna på kustens lågvattenlinje (-0,5 meter RH2000) och följer kustens huvudriktning. Normala baslinjer förekommer längs vissa delar av Skånes, Ölands och Gotlands kuster och följer lågvattenlinjen längs de kuststräckor där vi inte har räta baslinjer. Punkterna på lågvattenlinjen är belägna på normala baslinjer och har valts ut i de fall läget förväntas påverka beräkningen av sjöterritoriets gräns i havet. Lågvattenskär är belägna utanför baslinjerna och har valts ut på motsvarande grunder. Följande attribut finns i punkt shape-filen: Löpnr_dels - Löpnummer för baslinjepunkterna (BP) för respektive delsträcka. Delsträcka – Baslinjerna redovisas med följande delsträckor; Fast land och Öland, Gotland inklusive Fårö och Lilla Karlsö, Gotska Sandön, Stora Karlsö, Märket, Märkeshällarna. Punktnummer_namn – Nummer och namn på baslinjepunkter och lågvattenskär Latitud & Longitud - Alla punkter utmed gränsen beskrivs med geografiska koordinater i latitud och longitud uttryckta i referenssystemet SWEREF 99 dels i grader och decimala minuter som det står i lagen och dels i decimala grader. Punkttyp - Följande punkttyper förekommer: • punkt på lågvattenlinjen utmed normal baslinje (LP), • ändpunkt på rät baslinje, baslinjepunkt (BP), • segmenterad punkt på en rät geodetisk linje mellan två baslinjepunkter (MP), och • punkt på lågvattenskär beläget utanför en baslinje (LS). Typ av baslinje - Vilken typ av baslinje (rät/normal) som startar i punkten. Källa - Lag (2017:1272) om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner. Unikt ID – Ett unikt ID som Sjöfartsverket adderat. Följande attribut finns i linje shape-filen: Delsträcka – Delsträcka för rät baslinje. Källa - Lag (2017:1272) om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner.

 • Categories  

  En sammanhållen lag har utformats för att redovisa flera typer av gränser. En så kallad ”angränsande zon” inrättas som sträcker sig upp till 24 nautiska mil utanför baslinjerna och går längs de sträckor där sjöterritoriets gräns i havet inte når ut till den med grannländerna överenskomna avgränsningslinjen. Det bildas ett område, som en enklav, mellan Gotland och fastlandet som inte ingår i den angränsande zonen. Följande attribut finns i punkt shape-filen: Delsträcka – Angränsande zon redovisas med följande delsträckor; Västkusten, Östersjön, Mellan Gotland och fastland, Bottenhavet, Bottenviken. Löpnr_dels - Löpnummer för punkter (AZ) för respektive delsträcka. Löpnr_AZ - Löpnummer för signifikanta punkter på den angränsande zonens yttre avgränsningslinje. Latitud & Longitud - Alla punkter utmed gränsen beskrivs med geografiska koordinater i latitud och longitud uttryckta i referenssystemet SWEREF 99 dels i grader och decimala minuter som det står i lagen och dels i decimala grader. Punkttyp - Följande punkttyper förekommer: • brytpunkt på den angränsande zonens avgränsningslinjer (AZ), • segmenterad punkt på en rät geodetisk linje mellan två brytpunkter (MP), • segmenterad punkt på en cirkelbåge mellan två brytpunkter (MC). Källa - Lag (2017:1272) om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner. Unikt ID – Ett unikt ID som Sjöfartsverket adderat. Följande attribut finns i linje shape-filen: Delsträcka – Angränsande zon redovisas med följande delsträckor; Västkusten, Östersjön, Bottenhavet, Bottenviken. Källa - Lag (2017:1272) om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner.

 • Categories  

  Gräns för ekonomisk zon följer den gräns som överenskommits med våra grannländer längs de sträckor där sjöterritoriets gräns i havet inte når ut till densamma. Det bildas på så vis fyra zoner; en i Bottenviken, Bottenhavet, egentliga östersjön och på Västkusten. Följande attribut finns i punkt shape-filen: Löpnummer - Löpnummer för ekonomiska zonen (EZ). Delsträcka – Ekonomiska zonen redovisas med följande delsträckor; Västkusten, Östersjön, Bottenhavet, Bottenviken. Löpnr_dels - Löpnummer för punkter (EZ) för respektive delsträcka. Löpnr_EZ - Löpnummer för signifikanta punkter på den ekonomiska zonens yttre avgränsningslinje. Latitud & Longitud - Alla punkter utmed gränsen beskrivs med geografiska koordinater i latitud och longitud uttryckta i referenssystemet SWEREF 99 dels i grader och decimala minuter som det står i lagen och dels i decimala grader. Punkttyp - Följande punkttyper förekommer: • brytpunkt som avtalats med annan stat (EZ), och • segmenterad punkt på en rät geodetisk linje eller på en loxodrom mellan två brytpunkter (MP). • skärningspunkt med den angränsande zonens avgränsningslinjer (AZ), Punktnamn - Namn i de fall sådant förekommer (gäller avtalade punkter på riksgräns). Källa - Lag (2017:1272) om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner. Unikt ID – Ett unikt ID som Sjöfartsverket adderat. Följande attribut finns i linje shape-filen: Delsträcka – Ekonomiska zonen redovisas med följande delsträckor; Västkusten, Östersjön, Bottenhavet, Bottenviken. Källa - Lag (2017:1272) om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner.

 • Categories  

  Datamängden ”Renskötselområdet” visar renskötselns ungefärliga utbredning i Sverige och är Sametingets sätt att ge en konceptuell bild av var renskötselrätt i dagsläget utövas och kan anses föreligga med stöd av bl.a. urminnes hävd. För vissa områden råder det oenighet om renskötselrättens utbredning. Till stöd för underlaget har Gränsdragningskommissionens utredning (SOU2016:14) använts. Den avsåg att ge vägledning när det gäller var renskötselrätt i större eller mindre grad kan föreligga. Den sammanställning av kunskapsunderlag som utredningen gjorde är omfattande och kan användas för att ge fingervisningar om renskötselrätten utbredning, även om utredningens slutsatser och ställningstaganden kan ifrågasättas. För vidare rättslig information av relevans för tolkning av datamängden hänvisas till rennäringslagen och avgöranden i allmän domstol.

 • Categories  

  Datamängden redovisar järnvägens infrastrukturförvaltare Inspiretema transportnät (TN) MaintenanceAuthority. Temat beskriver vilken myndighet eller organisation som har ansvar för underhåll av anläggningen. Datamängden går att komma åt via wms, wfs och nedladdning av förgenererade filer.

 • Categories  

  Datamängden redovisar järnvägens infrastrukturägare enligt Inspiretema transportnät (TN) OwnerAuthority. Datamängden går att komma åt via wms, wfs och nedladdning av förgenererade filer.

 • Categories  

  Produkten visar översiktligt den variation i värmeledningsförmåga som finns i Sveriges berggrund. Kartans ytor är baserade på berggrundskartan i SGU:s kartdatabas Berggrund 1:50 000 – 1:250 000. I kombination med punktinformation värmeledningstal i bergartsprov, se produkt Modaldata och värmeledningstal (öppna data), så går det att i vissa områden få bättre information om bergarternas mineralsammansättning och beräknade värmeledningstal. Informationen kan användas för översiktlig planering av markanvändning med avseende på anläggning av geoenergi.

 • Categories  

  Datamängden redovisar av vilken typ järnvägen (t.ex. tåg, spårväg, bergbana) är enligt Inspiretema transportnät (TN) RailwayType. Datamängden går att komma åt via wms, wfs och nedladdning av förgenererade filer. Trafikverkets har data om järnväg av typen tåg. Konstant värde (train) för typ anges för alla länkar.