Creation year

1980

4 record(s)
 
Type of resources
Available actions
Provided by
Years
Scale
From 1 - 4 / 4
 • Categories  

  Dataprodukten omfattar data om de vägsträckor där trafikregeln för motortrafikled gäller, meddelad genom föreskrift beslutad av länsstyrelse och i något fall kommun Dataprodukten består av företeelsetypen Motortrafikled som tillhör produktgruppen NVDB samt produktundergruppen Trafikregelföreteelsetyper i NVDB. Dataprodukten omfattar trafikregel om motortrafikled. Dataprodukten registreras på bilnätet. Bilnätet omfattar de referenslänkar där vägtrafiknätär angivet som Bilnät. Syftet med dataprodukten är att visa var trafikregeln motortrafikled gäller. Motortrafikled har särskild skyltning och särskilda regler som innebär att endast motorfordon som inte är långsamtgående får färdas på den. Sedan 1990-talet har de flesta motortrafikleder i Sverige byggts om och fått mitträcken, vilket innebär att de blivit mötesfria, växelvisindelade i 2+1 körfält. Dataprodukten kan användas för reglering av trafikens framkomlighet genom att i applikationer för ruttplanering och navigering styra fordon i möjligaste mån till motortrafikleder och motorvägar.

 • Categories  

  Beskriver vägsträcka med förbud mot omkörning, skyltat med skylten "Omkörning förbjuden" till skylten "Slut på förbud mot omkörning". Anges i den riktning som skyltningen gäller. Syftet med dataprodukten är att synliggöra vägsträckor med omkörningsförbud.

 • Categories  

  Dataprodukten omfattar data om den nationella nummersättningen av vägsträckor. Beslut om nummersättning publiceras årligen av Länsstyrelsen i dokumentet Sammanställning över allmänna vägar, en per län. Företeelsetypen innehåller uppgifter om huvudnummer, undernummer, länstillhörighet samt om sträckan är en europaväg eller inte. Dataprodukten består av företeelsetypen Vägnummer och återfinns på Lastkajen.se under "Hämta data - Väg - Nationella vägdata (NVDB) - Administrativa data - Vägnummer". Företeelsetypen är knuten till det svenska vägnätet. Syftet med vägnummer är bl.a. att det ska var möjligt att se hierarkiskt hur väg nätet är uppbyggt. Lägre nummer för större vägar och högre nummer för mindre vägar. Vägnummer finns även på kommunala vägar/gator. Vägnummer ajourhålls av Trafikverket.

 • Categories  

  Dataprodukten omfattar data om trafikregel, meddelad genom föreskrift eller regel för bashastighet om gällande hastighetsgräns. Dataprodukten består av företeelser av typen Hastighetsgräns som tillhör produktgruppen NVDB samt produktundergruppen Trafikregelföreteelsetyper i NVDB. Dataprodukten härleds från befintliga trafikregler och kan användas för reglering av trafikens framkomlighet genom att i applikationer för navigering och ruttplanering styra trafiken till länkar med högre hastighetsgräns. Förutom möjlighet till områdesvis nedladdning finns även färdiga "Sverigepaket" framtagna på Lastkajen. Läs mer om dessa på Lastkajen.se.