From 1 - 10 / 89
 • Categories  

  The dataset presents three layers of geothermal data from Iceland based on "Atlas of Geothermal Resources in Europe" (2002). Heat-flow density, Temperature at 1000 meters and Temperature at 2000 meters (1:10 000 000).

 • Categories  

  This collection is a legacy product that is no longer supported. It may not meet current government standards. The North American Atlas data are standardized geospatial data sets at 1:10,000,000 scale. A variety of basic data layers (e.g. roads, railroads, populated places, political boundaries, hydrography, bathymetry, sea ice and glaciers) have been integrated so that their relative positions are correct. This collection of data sets forms a base with which other North American thematic data may be integrated. The North American Atlas data are intended for geographic display and analysis at the national and continental level. Any data outside of Canada, Mexico, and the United States of America included in the North American Atlas data sets is strictly to complete the context of the data.

 • Categories  

  Beskriver skydd längs vägnätet avseende ytvatten eller grundvatten. Skyddet kan antingen vara av förebyggande art eller av avhjälpande art. Genom att knyta dessa skydd till vägnätet och registrera dem inom statliga vägdata (STVDB) så ger man goda förutsättningar att förbättra framtida skötsel av dessa anläggningar.

 • Categories  

  Avser en konstruktion som underlättar för medelstora och större däggdjur att hoppa ut från vägområdet, företrädesvis över viltstänsel. Syftet med dataprodukten är att visa var på vägnätet dessa viltuthopp finns samt för underhåll av konstruktionen.

 • Categories  

  Dataprodukten Geografisk data för bullerberäkningar är en sammanställning av olika dataset för användning i bullerberäkningsprogram. Data i denna dataprodukt består av dataset som innehåller byggnader, höjddata, förskolor, hårda ytor och vägytor. För bullerberäkningar generellt används bl.a. spårdata, vägdata, höjddata, data om bullerskydd och trafikdata. Data är aggregerat och homogeniserat. Dataprodukten är ett extrakt av data som definieras av gränsen för ett utredningsområde. dvs. geografisk täckning bestäms av det aktuella behovet i en viss bullerutredning. Dataseten generas vid beställning från exempelvis en bullerutredning. Dataprodukten Geodata för bullerberäkningar är en bearbetad sammanställning av grunddata från olika producenter för användning i bullerberäkningsprogram. Dataprodukten omfattar dataset med byggnader, höjddata, förskolor, hårda ytor och vägytor. Vid en bullerberäkning för en väg- eller järnvägssträcka behöver Geodata kompletteras med någon av dataprodukterna Vägdata för bullerberäkningar eller Järnvägsdata för bullerberäkningar. Dataproduktens geografiska utbredning bestäms av det aktuella utredningsområdet i en viss bullerutredning. Dataseten generas vid beställning i samband med en bullerutredning. Syftet med dataprodukten är att tillhandahålla standardiserade underlag till bullerberäkningar vilket i sin tur ger effektivare och säkrare hantering av information i bullerutredningar. På sikt förväntas ett standardiserat underlag göra att jämförbarhet mellan olika bullerutredningar ökar. Väg-, järnvägs- och trafikdata syftar till att beskriva bullerkällan medan byggnader, topografi och hårda ytor används för att beräkna hur ljudet utbreder sig i omgivningen.

 • Categories  

  Dataprodukten Järnvägsdata för bullerberäkningar är en sammanställning av nätanknutna järnvägsdata för användning i bullerberäkningsprogram. Dataprodukten omfattar dataset för bullerskydd, plankorsningar, uppgifter om spår samt planerad järnvägstrafik enligt tågplan för aktuellt år. Syftet med dataprodukten är att ge Trafikverket ett standardiserat underlag till bullerberäkningar vilket i sin tur ger effektivare och säkrare hantering av information i bullerutredningar. Data genereras och levereras på enligt samma processer. På sikt förväntas även jämförbarhet mellan olika bullerutredningar bli bättre. För spåranknuten data innebär detta att leveranser till bl.a. akutikkonsulter innehåller samma typ av data oavsett vilken del av landet som en bullerutredning görs och oavsett vilken som är beställare. Dataprodukten Järnvägsanknuten data för bullerberäkningar är en sammanställning av dataset för användning i bullerberäkningsprogram. Denna dataprodukt innehåller 4 dataset som innehåller bullerskydd, plankorsningar, spårdata samt planerad järnvägstrafiktrafik. För bullerberäkningar generellt används bl.a. spårdata, vägdata, höjddata, data om bullerskydd och trafikdata. Spårdata och vägdata är och homogeniserat. Företeelsetyperna (dataseten) i denna dataprodukt är knutna till det svenska järnvägsnätet.

 • Categories  

  Avser en utvald eller iordninggjord plats för medelstora och större däggdjur att passera tvärs vägen i plan. Kan i vissa fall utgöras av korsande väg där särskilda åtgärder vidtagits för att underlätta för viltet att passera. Syftet med dataprodukten är att visa var på vägnätet dessa viltpassager finns samt för ev. underhåll av produkten.

 • Categories  

  Avser permanent monterat vägräcke med syfte att mildra skadeföljden för avkörande fordon eller mot mötande trafik samt dess förare och passagerare. Syftet med dataprodukten är att utgöra underlag vid upphandling av drift och underhåll. Möjliggör analyser med avseende på räcken samt sammanställningar och rapporter avseende räckesinnehav och effekter tillsammans med annat Vägdata.

 • Categories  

  Dataprodukten redovisar hur vägräcket utefter vägen börjar respektive avslutas.Syftet med dataprodukten är att utgöra underlag vid upphandling av drift och underhåll. Vidare möjliggör dataprodukten analyser med avseende på räckesavlutningar samt sammanställningar och rapporter avseende innehav och effekter tillsammans med annat vägdata.

 • Categories  

  Dataprodukten består av företeelser av typen Vägkategori som tillhör produktgruppen Förädlade vägdataprodukter. Beskriver Trafikverkets - den statliga väghållningens - hierarkiska indelning av vägars betydelse för det nationella behovet av transporter. Vägkategori indelas i Europaväg, Riksväg, Primär länsväg och Övrig länsväg. Syftet med dataprodukten är att få beslutsunderlag för att planera för och genomföra investeringar och underhåll på det statliga vägnätet.