From 1 - 10 / 92
 • Categories  

  This collection is a legacy product that is no longer supported. It may not meet current government standards. The North American Atlas data are standardized geospatial data sets at 1:10,000,000 scale. A variety of basic data layers (e.g. roads, railroads, populated places, political boundaries, hydrography, bathymetry, sea ice and glaciers) have been integrated so that their relative positions are correct. This collection of data sets forms a base with which other North American thematic data may be integrated. The North American Atlas data are intended for geographic display and analysis at the national and continental level. Any data outside of Canada, Mexico, and the United States of America included in the North American Atlas data sets is strictly to complete the context of the data.

 • Categories  

  The dataset presents three layers of geothermal data from Iceland based on "Atlas of Geothermal Resources in Europe" (2002). Heat-flow density, Temperature at 1000 meters and Temperature at 2000 meters (1:10 000 000).

 • Categories  

  Beskriver vägsträcka med förbud mot omkörning, skyltat med skylten "Omkörning förbjuden" till skylten "Slut på förbud mot omkörning". Anges i den riktning som skyltningen gäller. Syftet med dataprodukten är att synliggöra vägsträckor med omkörningsförbud.

 • Categories  

  Beskriver skydd längs vägnätet avseende ytvatten eller grundvatten. Skyddet kan antingen vara av förebyggande art eller av avhjälpande art. Genom att knyta dessa skydd till vägnätet och registrera dem inom statliga vägdata (STVDB) så ger man goda förutsättningar att förbättra framtida skötsel av dessa anläggningar.

 • Categories  

  Avser högt nätstängsel, som Trafikverket äger eller förvaltar och som försvårar för medelstora och större däggdjur att komma ut på vägen. Syftet med dataprodukten är att visa vilka vägsträckor som har viltstängsel.

 • Categories  

  Avser en konstruktion som underlättar för medelstora och större däggdjur att hoppa ut från vägområdet, företrädesvis över viltstänsel. Syftet med dataprodukten är att visa var på vägnätet dessa viltuthopp finns samt för underhåll av konstruktionen.

 • Categories  

  Företeelsetypen avser vägsträckor som fått ökad vägbredd i större lutningar för att underlätta framkomligheten. Stigningsfält är i vissa fall skyltade, samt markerade med målning på körbanan. En ökad vägbredd är dock avgörande om stigningsfält är registrerad. Syftet med dataprodukten är att visa vilka vägsträckor som har extra körfält för långsamtgående fordon i branta backar.

 • Categories  

  Företeelsen beskriver hur referenslinjen som den är knuten till tillkommit. Syftet är att redovisa den process som skapat en referenslinje. Som en del i kvalitetssystemet som finns i NVDB ska märkning finnas på varje referenslinje för att uppfylla full spårbarhet till vilken organisation och till vilken process som har producerat linjen. Denna märkning sker genom varje referenslänk märks upp med en företeelse av denna typ som representerar denna märkning.

 • Categories  

  Dataprodukten består av två objekttyper: dels Projektionszon som innehåller ytor som representerar gällande Sweref 99 projektionszon för väg- och järnvägsanläggningar som förvaltas av Trafikverket, dels Skärningspunkt som representerar den punkt i järnvägsanläggningen vid vilken byte av projektionszon sker. Dataprodukten syftar till att avgöra vilken projektionszon som gäller för väg- och järnvägsanläggningar som förvaltas av Trafikverket.

 • Categories  

  Dataprodukten Järnvägsdata för bullerberäkningar är en sammanställning av nätanknutna järnvägsdata för användning i bullerberäkningsprogram. Dataprodukten omfattar dataset för bullerskydd, plankorsningar, uppgifter om spår samt planerad järnvägstrafik enligt tågplan för aktuellt år. Syftet med dataprodukten är att ge Trafikverket ett standardiserat underlag till bullerberäkningar vilket i sin tur ger effektivare och säkrare hantering av information i bullerutredningar. Data genereras och levereras på enligt samma processer. På sikt förväntas även jämförbarhet mellan olika bullerutredningar bli bättre. För spåranknuten data innebär detta att leveranser till bl.a. akutikkonsulter innehåller samma typ av data oavsett vilken del av landet som en bullerutredning görs och oavsett vilken som är beställare. Dataprodukten Järnvägsanknuten data för bullerberäkningar är en sammanställning av dataset för användning i bullerberäkningsprogram. Denna dataprodukt innehåller 4 dataset som innehåller bullerskydd, plankorsningar, spårdata samt planerad järnvägstrafiktrafik. För bullerberäkningar generellt används bl.a. spårdata, vägdata, höjddata, data om bullerskydd och trafikdata. Spårdata och vägdata är och homogeniserat. Företeelsetyperna (dataseten) i denna dataprodukt är knutna till det svenska järnvägsnätet.