Resolution

25 meter

3 record(s)
 
Type of resources
Provided by
Years
Resolution
From 1 - 3 / 3
  • Categories  

    Svenska Marktäckedata (SMD) redovisar vegetation och markanvändning med en indelning som bygger på EU:s klassificeringssystem för CORINE Land Cover; anlagda ytor, jordbruksmarker, skog och naturliga marker, våtmarker och vatten. I databasen redovisas 58 klasser, minsta karteringsenhet är 1, 2, 5 eller 25 ha beroende på klass. Klasserna är ett resultat av användarbehov, EU-krav samt vad som var tekniskt och ekonomiskt möjligt att kartera. SMD finns tillgängligt som tre olika produkter: • SMD, pixel. Produkten har en upplösning på 25*25 meter där de klasser som karterats genom klassning av satellitinformation kan ha den upplösningen. Klasser som tolkats visuellt av operatör har minsta karteringsenhet för aktuell klass, medan de klasser som hämtats från annat material har en upplösning som är beroende av utgångsmaterialet. • SMD, raster. Produkten är i rasterformat och de ingående ytorna är automatiskt generaliserade till minsta karteringsenhet (1, 2, 5 eller 25 hektar). Olika klasser har olika minsta karteringsenhet, se bilaga 1 för detaljerad beskrivning. Vid generaliseringen tillämpades de regler som specificerats för arbetet med CORINE Land Cover • SMD, vektor. Produkten är en vektorisering av ”Marktäckedata, raster”. Vektoriseringen är gjord så att vektorerna följer rastret exakt.

  • Categories  

    ftp://salix.slu.se/download/skogskarta SLU Forest Map contains spatial information with a high degree of detail over most of Sweden's forestland. SLU Forest Map is based on a combination of data from the Swedish National Forest Inventory and satellite data. SLU Forest Map is primarily intended for use with larger areas of forestland. If the area is less than a few hundred hectares then the information should be used with a degree of caution. Raster resolution is 25 m. The main variables are stand volume (total and per tree species), tree height, and age,

  • Categories  

    Data innehåller resultatet från analys av värdekärnor för gräsmarker för grön infrastruktur. Data finns uppdelat länsvis och även nationellt och innehåller sex olika analyser: Områden med höga tätheter av värdekärna (> 5% alternativt >10 %) av gräsmark och annan öppen mark inom en radie av 500, 1000 eller 3000 meter. Leveransen innehåller data för samtliga län och samtliga analyser.