Creation year

1999

2 record(s)
 
Type of resources
Available actions
Provided by
Years
Scale
Resolution
From 1 - 2 / 2
  • Categories  

    Dataprodukten omfattar trafikregel om cirkulationsplats, meddelad genom föreskrift.Dataprodukten består av företeelsetypen Cirkulationsplats, som tillhör produktgruppen NVDB samt produktundergruppen Trafikregelföreteelsetyper i NVDB. Dataprodukten registreras på bilnätet. Bilnätet omfattar de referenslänkar där vägtrafiknät är angivet som Bilnät. Syftet med denna dataprodukt är att visa var korsningar är försedda med cirkulationsplats. Cirkulationsplatsen är att betrakta som en cirkelformad väg runt ett nav. Cirkulationsplats ersätter korsningar med trafikljus och anses skapa självreglerande kösystem. Cirkulationsplatser minskar också olycksrisken genom att farten sänks.

  • Categories  

    I beslutsstödsystemet Brandrisk Skog och Mark beräknas brandriskprognoser och meteorologiska data redovisas som stöd för beslut i frågor om brand i vegetation. När prognosen upphört görs en ny beräkning av brandriskvärdena utifrån senast tillgänglig väderdata. Denna "analysdata" lagras. Efter varje års brandsäsong sparas den analyserade historiska datamängden för de modellberäknade rutorna om 11*11 km med mittpunkten angiven i x och y-koordinater. Observera att WMS-tjänsten endast innehåller föregående års data. Varje 11*11 km ruta har attributen som anges nedan (viss variation kan förekomma från år till år): ID: Intern MSB uppgift PunktID: Intern MSB uppgift för unik gridruta. Uppgiften tillkom år 2015, innan det fanns inte värdet. Time: Användes till och med år 2014 för att ange datum för statistikvärden. Från och med 2015 lagras istället datum i fältet ”Datum”. Temp: Temperatur i grader Celsius 2 m över marken kl 12 UTC enligt beräkningsmodell för aktuell gridruta. RH: Relativa luftfuktigheten angiven i % 2 m över marken kl 12 UTC enligt beräkningsmodell för aktuell gridruta. Vindhastighet: Vindhastighet i m/s (medelvind) 10 m över marken kl 12 UTC enligt beräkningsmodell för aktuell gridruta. Nederbord: Nederbörd aktuellt dygn 18 UTC-18 UTC föregående dygn enligt beräkningsmodell för aktuell gridruta. FFMC: Fine Fuel Moisture Code representerar fuktigheten på blad och gräs. Den maximala vattenmagasineringen i detta skikt är mindre än 1 mm. Ingår i FWI-modellen. DMC: Duff Moisture Code representerar fuktigheten i ett något djupare skikt än det allra ytligaste i FWI-modellen, t ex mossa och det ytliga markskiktet. Magasineringen i detta skikt motsvarar ca 15 mm vatten. DC: Drought Code visar fukthalten i tjocka kompakta humuslager (ca 100 mm vatten). DC ingår i FWI-modellen. ISI: Initial Spread Index. Ett mått på brandens spridningshastighet. Ett index som används för att räkna fram ett FWI-värde. Beräknas ur FFMC och förstärks av vindhastigheten. BUI: Buildup Index. Kan ses som ett allmänt fuktighetsmått för de något djupare markskikten. Ett indexvärde som används för att räkna fram ett brandriskvärde, FWI-värde. Viktat medelvärde av DMC och DC. FWI: Fire Weather Index. Brandriskvärde som räknas fram ur ISI och BUI, vilka i sin tur baseras på tre grundvärden för fukthalter i olika skikt (FFMC, DMC och DC). Indata till beräkningen är dygnsnederbörden samt temperatur, relativ fuktighet och vindhastighet mitt på dagen. FWI-index: Index för Spridningsrisk och Brandbeteende i skogsmark. Baseras på grundvärdet FWI (se ovan). För närvarande indelat i sex olika indexnivåer (1, 2, 3, 4, 5, 5E) där index 1 är lägsta risken och index 5E är högsta risken. Tmedel: Dygnsmedel temperatur 2 m över marken enligt SMHI beräkningsmodell för aktuell gridruta. HBV: Viktat markfuktighetsvärde baserat på fuktigheten i två markskikt beräknad med HBV-Skog, vilket är en specialanpassning av den hydrologiska avrinningsmodellen HBV (Hydrologiska Byråns Vattenbalansavdelning). Indata till modellen är dygnsnederbörd och dygnsmedeltemperatur. HBV-ö: HBV övre markskikt (se HBV ovan) HBV-u: HBV undre markskikt (se HBV ovan) Gras: Brandrisknivåer för gräsbrand, följande beteckningar används: Snö - Snötäckt mark Liten - Liten/måttlig gräsbrandsfara Stor - Stor gräsbrandsfara Li A - Liten/måttlig gräsbrandsfara och avtagande gräsbrandssäsong St A - Stor gräsbrandsfara och avtagande gräsbrandssäsong Slut - Gräsbrandssäsongen slut Vindriktning: Vindriktning i grader varifrån vinden kommer (indelning 360 grader, 180 grader motsvarar sydlig vind) kl 12 UTC enligt beräkningsmodell för aktuell gridruta. E: Gridrutans öst-västliga läge (mittpunkt) som anges i SWEREF 99 TM. OBS: före år 2015 angavs denna information i fält ”y”. N: Gridrutans nord-sydliga läge (mittpunkt) som anges i SWEREF99 TM. OBS: före år 2015 angavs denna information i fält ”x”. Kommun: Kommunkod för den kommun som koordinaten i fälten ”E” och ”N” ligger inom.