Creation year

1999

4 record(s)
 
Type of resources
Available actions
Provided by
Years
Scale
Resolution
From 1 - 4 / 4
 • Categories  

  Dataprodukten omfattar trafikregel om cirkulationsplats, meddelad genom föreskrift.Dataprodukten består av företeelsetypen Cirkulationsplats, som tillhör produktgruppen NVDB samt produktundergruppen Trafikregelföreteelsetyper i NVDB. Dataprodukten registreras på bilnätet. Bilnätet omfattar de referenslänkar där vägtrafiknät är angivet som Bilnät. Syftet med denna dataprodukt är att visa var korsningar är försedda med cirkulationsplats. Cirkulationsplatsen är att betrakta som en cirkelformad väg runt ett nav. Cirkulationsplats ersätter korsningar med trafikljus och anses skapa självreglerande kösystem. Cirkulationsplatser minskar också olycksrisken genom att farten sänks.

 • Categories  

  Information om fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar som är kända och registrerade. Lämningar kan finnas både på land och i vatten.

 • Categories  

  Ängs- och hagmarksinventering i Värmlands län. Metodiken följde Naturvårdsverkets handbok - endast naturliga gräsmarker har redovisats, dvs naturaliserade åkrar har normalt utelämnats. Minimiareal för inventerade områden är 1 ha. Eda kommun ingick inte i inventeringen.

 • Categories  

  I beslutsstödsystemet Brandrisk Skog och Mark beräknas brandriskprognoser och meteorologiska data redovisas som stöd för beslut i frågor om brand i vegetation. När prognosen upphört görs en ny beräkning av brandriskvärdena utifrån senast tillgänglig väderdata. Denna "analysdata" lagras. Efter varje års brandsäsong sparas den analyserade historiska datamängden för de modellberäknade rutorna om 2,8 km * 2,8 km med mittpunkten angiven i x och y-koordinater. Sedan 2021 års data har punkter utökats markant och rutstorleken korrigerats till 2,8 km * 2,8 km. Observera att WMS-tjänsten endast innehåller föregående års data. Varje 2,8 km * 2,8 km ruta har attributen som anges nedan (viss variation kan förekomma från år till år): ID: Intern MSB uppgift PunktID: Intern MSB uppgift för unik gridruta. Uppgiften tillkom år 2015, innan det fanns inte värdet. Time: Användes till och med år 2014 för att ange datum för statistikvärden. Från och med 2015 lagras istället datum i fältet ”Datum”. Temp: Temperatur i grader Celsius 2 m över marken kl 12 UTC enligt beräkningsmodell för aktuell gridruta. RH: Relativa luftfuktigheten angiven i % 2 m över marken kl 12 UTC enligt beräkningsmodell för aktuell gridruta. Vindhastighet: Vindhastighet i m/s (medelvind) 10 m över marken kl 12 UTC enligt beräkningsmodell för aktuell gridruta. Nederbord: Nederbörd aktuellt dygn 18 UTC-18 UTC föregående dygn enligt beräkningsmodell för aktuell gridruta. FFMC: Fine Fuel Moisture Code representerar fuktigheten på blad och gräs. Den maximala vattenmagasineringen i detta skikt är mindre än 1 mm. Ingår i FWI-modellen. DMC: Duff Moisture Code representerar fuktigheten i ett något djupare skikt än det allra ytligaste i FWI-modellen, t ex mossa och den övre delen av humuslagret. Magasineringen i detta skikt motsvarar ca 15 mm vatten. DC: Drought Code visar fukthalten i tjocka kompakta humuslager (ca 100 mm vatten). DC ingår i FWI-modellen. ISI: Initial Spread Index. Ett mått på brandens spridningshastighet. Ett index som används för att räkna fram ett FWI-värde. Beräknas ur FFMC och förstärks av vindhastigheten. BUI: Buildup Index. Kan ses som ett allmänt fuktighetsmått för de något djupare markskikten. Ett indexvärde som används för att räkna fram ett brandriskvärde, FWI-värde. Viktat medelvärde av DMC och DC. FWI: Fire Weather Index. Brandriskvärde som räknas fram ur ISI och BUI, vilka i sin tur baseras på tre grundvärden för fukthalter i olika skikt (FFMC, DMC och DC). Indata till beräkningen är dygnsnederbörden samt temperatur, relativ fuktighet och vindhastighet mitt på dagen. FWI-index: Index för Spridningsrisk och Brandbeteende i skogsmark. Baseras på grundvärdet FWI (se ovan). För närvarande indelat i sex olika indexnivåer (1, 2, 3, 4, 5, 5E) där index 1 är lägsta risken och index 5E är högsta risken. Bränsleuttorkning: Indexvärden för uttorkningen i bränslet och de nedre markskikt som har störst betydelse för en skogsbrand. För närvarande indelat i sex olika indexnivåer (1, 2, 3, 4, 5, 5E) där index 1 är lägsta risken och index 5E är högsta risken. Tmedel: Dygnsmedel temperatur 2 m över marken enligt SMHI beräkningsmodell för aktuell gridruta. Rn: Spridningshastighet i m/min för brand i oklippt, obetat stående fjolårsgräs. Gfi: Brandrisknivåer för gräsbrand, följande beteckningar används: Mycket stor gräsbrandsrisk (6) Stor gräsbrandsrisk (5) Måttlig gräsbrandsrisk (4) Liten gräsbrandsrisk (3) Gräsbrandssäsongen slut (2) Snö - Snötäckt mark (1) Data saknas/Ej säsong (-1) Vindriktning: Vindriktning i grader varifrån vinden kommer (indelning 360 grader, 180 grader motsvarar sydlig vind) kl 12 UTC enligt beräkningsmodell för aktuell gridruta. E: Gridrutans öst-västliga läge (mittpunkt) som anges i SWEREF 99 TM. OBS: före år 2015 angavs denna information i fält ”y”. N: Gridrutans nord-sydliga läge (mittpunkt) som anges i SWEREF99 TM. OBS: före år 2015 angavs denna information i fält ”x”. Kommun: Kommunkod för den kommun som koordinaten i fälten ”E” och ”N” ligger inom.