From 1 - 10 / 77
 • Categories  

  The Coastal Zones (CZ) LC/LU product for 2012 is providing a detailed Land Cover / Land Use (LC/ LU) dataset for areas along the coastline of the EEA38 countries and the United Kingdom, with reference year 2012 for the classification. This product monitors landscape dynamics in European coastal territory to an inland depth of 10 km with a total area of approximately 730,000 km², with all the relevant areas (estuaries, coastal lowlands, nature reserves). The production of the coastal zone layers was coordinated by the European Environment Agency (EEA) in the frame of the EU Copernicus programme, as part of the Copernicus Land Monitoring Service (CLMS) Local Component. The Coastal Zones product covers a buffer zone of coastline derived from EU-Hydro v1.1. Land Cover/Land Use (LC/LU) layer is extracted from Very High Resolution (VHR) satellite data and other available data. The class definitions follow the pre-defined nomenclature on the basis of Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services (MAES) typology of ecosystems (Level 1 to Level 4) and CORINE Land Cover adapted to the specific characteristics of coastal zones. The classification provides 71 distinct thematic classes with a Minimum Mapping Unit (MMU) of 0.5 ha and a Minimum Mapping Width (MMW) of 10 m. The product is available for the 2012 and 2018 reference year including change mapping. This CZ dataset is distributed in vector format, in a single OGC GeoPackage SQLite file covering the area of interest. You can read more about the product here: https://land.copernicus.eu/en/products/coastal-zones/coastal-zones-2012.

 • Categories  

  The Coastal Zones (CZ) LC/LU product for 2018 is providing a detailed Land Cover / Land Use (LC/ LU) dataset for areas along the coastline of the EEA38 countries and the United Kingdom, with reference year 2018 for the classification. This product monitors landscape dynamics in European coastal territory to an inland depth of 10 km with a total area of approximately 730,000 km², with all the relevant areas (estuaries, coastal lowlands, nature reserves). The production of the coastal zone layers was coordinated by the European Environment Agency (EEA) in the frame of the EU Copernicus programme, as part of the Copernicus Land Monitoring Service (CLMS) Local Component. The Coastal Zones product covers a buffer zone of coastline derived from EU-Hydro v1.1. Land Cover/Land Use (LC/LU) layer is extracted from Very High Resolution (VHR) satellite data and other available data. The class definitions follow the pre-defined nomenclature on the basis of Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services (MAES) typology of ecosystems (Level 1 to Level 4) and CORINE Land Cover adapted to the specific characteristics of coastal zones. The classification provides 71 distinct thematic classes with a Minimum Mapping Unit (MMU) of 0.5 ha and a Minimum Mapping Width (MMW) of 10 m. The product is available for the 2012 and 2018 reference year including change mapping. This CZ dataset is distributed in vector format, in a single OGC GeoPackage SQLite file covering the area of interest. You can read more about the product here: https://land.copernicus.eu/en/products/coastal-zones/coastal-zones-2018.

 • Categories  

  Spider species-level data collected from pan traps across four habitat types in Cambrige Bay Nunavut. Two wet habitat types and two dry habitat types were examined. Samples continuously taken from July 3rd to August 11th 2014, but broken down into sampling periods which are, on average, 6 days long.

 • Categories  

  Gagnasett sem sýnir yfirlitsupplýsingar úr Borholugrunni Orkustofnunar um borholur á Íslandi. Fram koma meðal annars: auðkennisnúmer borholu, borholunafn, staðarheiti, bortími, dýpi, sveitarfélag, eldra hreppsnafn, landnúmer, tilgangur og tegund borunar, bor og borfyrirtæki, staðsetningarhnit í ISN93 og WGS84, gæði hnita, fóðringardýpi og holuvídd. Í töflunni eru yfir 15.000 færslur. Upplýsingar úr gagnatöflunni eru bæði aðgengilegar á vefsíðu OS og í Kortasjá OS.

 • Categories  

  Datamängden innehåller läge för fastigheter på grundval av adressuppgifter, vanligen i form av gatunamn, gatunummer och postnummer anpassad till skalområdet 1:10 000. Datamängden kan inte beställas separat utan ingår endast i befintliga tjänster: Belägenhetsdress Nedladdning, Inspire och Basemap Visning, Inspire.

 • Categories  

  Länsstyrelsen eller kommunen får besluta om vattenskyddsområde till skydd för en grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt (7 kapitlet 21 och 22 §§ miljöbalken).

 • Categories  

  Datamängd innehållande byggnader. Datamängden kan inte beställas separat utan ingår endast i befintliga tjänster: Topografi Visning vector tiles, Byggnad Visning vector tiles, Byggnad Direkt, Fastighetsinformation Nedladdning, Topografi 10 Nedladdning, vektor och Byggnad Nedladdning, vektor.

 • Categories  

  Produkten innehåller planer och bestämmelser om markens användning från Registerkartan samt upplysningstext. Dessutom innehåller produkten fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar från Riksantikvarieämbetet samt texter för lämningar.

 • Categories  

  Topografi 10 vektor innehåller bland annat byggnader, anläggningar, markslag, hydrografi och vägar från Trafikverket samt Lantmäteriets granskade och fastställda namn som hämtats från Ortnamnsregistret. Produkten bygger på Lantmäteriets grundläggande geografiska databaser där informationen har samlats in med olika kvalitet gällande lägesosäkerhet, innehåll och aktualitet.

 • Categories  

  Enligt 7 kap. 13 § miljöbalken (MB) gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och vattendrag. Strandskyddet syftar till att långsiktigt 1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och 2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Vid generellt strandskydd Enligt 7 kap. 14 § MB omfattar strandskyddet land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd (strandskyddsområde). Vid utvidgat strandskydd Enligt 7 kap. 14 § MB får länsstyrelsen i det enskilda fallet besluta att utvidga strandskyddsområdet till högst 300 meter från strandlinjen, om det behövs för att säkerställa något av strandskyddets syften. Detta kartskikt innehålller strandskyddsområden vid liten sjö och litet vattendrag som är upphävda enligt beslut av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan upphäva strandskyddet vid en liten sjö och litet vattendrag enligt 7 kap. 18 § p.2 miljöbalken, i de fall området har liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften.