Creation year

2000

3 record(s)
 
Type of resources
Provided by
Years
Scale
Resolution
From 1 - 3 / 3
  • Categories  

    Geodetiska punkter i de nationella riksnäten, vilka är bärare av de nationella referenssystemen.

  • Categories  

    Visar alla objekt i Jämtlands län som ingick i våtmarksinventeringen (VMI) 1990-1993. Skiktet skall användas för Jämtlands län istället för det nationella skiktet för VMI från Naturvårdsverket på grund av ett antal fel i naturvärdesklassningen samt att bleke- och rikkärrsområden är sammanslagna med VMI. Skikten är naturvärdesklassade från 1-4 i VMI. Objektens storlek är generellt sett över 50 hektar, dock finns undantag i östra Jämtland. Naturvärdesklasser är enligt följande 1 Mycket högt naturvärde 2 Högt naturvärde 3 Vissa naturvärden 4 Låga naturvärden

  • Categories  

    MSB har regeringens uppdrag att stödja kommuner och länsstyrelser med översiktliga kartläggningar av markens stabilitet i bebyggda områden där det finns förutsättningar för jordrörelser. Syftet är att identifiera bebyggda områden som översiktligt inte kan klassas som stabila. Karteringen ska utgöra ett stöd i kommunens riskinventering och riskhantering och kan användas som underlag för kommunens översiktplaner. Avsikten är att kommunen själv ska gå vidare och utföra detaljerade utredningar i utpekade områden. Data redovisar • områden som översiktligt identifierats ha tillfredsställande stabilitet. • områden som översiktligt inte kan klassas som tillfredsställande stabilt eller som är otillräckligt utrett. På grund av avsaknad av bebyggelse rekommenderas inte detaljerad utredning. • områden som översiktligt inte kan klassas som tillfredsställande stabilt eller som är otillräckligt utrett och detaljerad utredning rekommenderas. • områden där detaljerad utredning bedöms som speciellt angeläget. • områden som tidigare har klassats som tillfredsställande stabilt eller som har förstärkts men som inte har följt skredkommissionens anvisningar. • områden där översyn av tidigare utredningar och stabiliserande åtgärder bedöms som speciellt angeläget. Dessutom ingår filer som visas kvickleraförekomst, fyllning, stabilitetsåtgärder och stabilitetszoner i datamängden. Kartfiler i digital form finns för karteringar genomförda efter 2001. Karteringen är genomförd inom begränsade områden som är bebyggda och där förutsättningar för skred bedöms finnas. Över tiden kan exempelvis erosion och mänsklig aktivitet påverka förhållandena. Den översiktliga stabilitetskarteringen visar rådande stabilitetsförhållanden vid karteringstillfället. Innehållet i och tillförlitligheten hos de översiktliga stabilitetskarteringarna varierar eftersom metoderna förfinats med åren. MSB gör inte några uppdateringar av materialet utifrån förändrade förhållanden eller genomförda utredningar eller förstärkningar.