From 1 - 10 / 44
 • Categories  

  Regional vattenförsörjningsplan tas fram av länsstyrelsen för att säkerställa tillgången till vattenresurser för dricksvattenförsörjningen i ett område på lång sikt. Planen ska ge ett underlag till kommunerna i deras strategiska planering så att viktiga vattenresurser bevaras och skyddas, för att trygga samhällets långsiktiga dricksvattenförsörjning. Planen kan också bidra till bättre kunskap om områden där det råder en konkurrenssituation om vatten. Förklaring till de olika klasserna i attributtabellen: Klass 1: Viktig och skyddsvärd grundvattenförekomst av regionalt intresse. Klass 2: Viktig och skyddsvärd grundvattenförekomst av kommunalt intresse. Klass 3: Övrig grundvattenförekomst. Vid bedömningarna av grundvattenförekomsternas vattenförsörjningsintresse har följande förkortningar används för de områden som bedömts utgöra klass 1 och 2: • NU, området där grundvattenuttag sker för närvarande, • FRAM, området där grundvattenuttag kan vara intressant i framtiden. Förkortningar som används för de områden som bedömts utgöra klass 3: • AV, avstånd till samhällen med behov av stora grundvattenuttag bedöms vara för stort för att vara intressant i framtiden, • KVAL, kvaliteten på grundvattnet bedöms vara otillräcklig för dricksvattenändamål, • FÖRR, området har stor föroreningspotential, • UTTAG, uttagskapaciteten bedöms otillräcklig för större uttag.

 • Categories  

  Cederströms fiskinventering år 1895. Skiktet visar fiskfaunan i sjöar och vattendrag 1895. Data hämtad från Fiskevatten i Värmland, rapport skapad av Carl. J. Cederström. Inventeringen är gjord före den mesta utbyggnaden i form av dammar etc. och visar en mera naturlig situation än dagens.

 • Categories  

  Flygbildstolkade vikar som är potentiellt intressanta ur skyddssynpunkt, 406 st. Ett fåtal lokaler besökta för pilotstudie av inventeringsmetodik. Ett 60-tal lokaler inventerade i andra undersökningar. Vikarna har valts ut på kriteriet att de skall vara”potentiellt intressanta grunda havsvikar” som ej har för hög exploateringsgrad. Materialet skall ses som ett första urval av vikar som behöver studeras närmare och klassificeras innan materialet kan användas som planeringsunderlag. Materialet ger dock en uppskattning av var i länet dessa vikar förekommer. Flera dataset med grunda havsvikar finns, framtagna med lite olika syften och bakgrund.

 • Categories  

  Inom redovisade områden skall sökande samråda med flygplats eller trafikverket om de avser att bygga vindkraftverk. Av attributen framgår mer detaljer kring varför och med vilka samråd skall ske.

 • Categories  

  Vatten av regionalt intresse ur fiskesynpunkt

 • Categories  

  Geodetiska punkter i de nationella riksnäten, vilka är bärare av de nationella referenssystemen.

 • Categories  

  Nätkoncession, linje korridor. Innehåller förslag på korridorer för nya ledningssträckningar.

 • Categories  

  Arkiverade kartor beskrivande markavvattningsföretag (dikning) har skannats och markerats med en mittpunkt i detta kartlager. De skannade kartorna/ritningarna har, i den mån det varit möjligt, länkats till punktobjekten.

 • Categories  

  Nätkoncession, linje. Innehåller ledningssträckningar som Länsstyrelsen haft som ärenden i modern tid. Det är inte en komplett redovisning av nätkoncessioner.

 • Categories  

  Nätkoncession, linje. Innehåller förslag på nya ledningssträckningar.