From 1 - 5 / 5
 • Categories  

  Datamängden innehåller information om det byggda kulturarvet i Sverige, med tyngdpunkt på byggnader och anläggningar skyddade enligt kulturmiljölagen (1988:950) och förordningen (1988:1229) om statliga byggnadsminnen.

 • Categories  

  Gagnasafn (GDB) NI_reit_v_Surtsey_100m: Reitakerfi fyrir útbreiðslukort lífvera á Surtsey í 100 m reitum [100-m-grid to compile distribution maps of organisms on Surtsey]. Sjálfstætt reitakerfi sérstaklega útbúið fyrir rannsóknir í Surtsey. Flákalag og punktalag (hornpunktar). Hver reitur er auðkenndur með tákni þar sem bókstafur vísar til lárétta dálksins og tölustafir til lóðrétta dálksins. [Special grid for research on Surtsey. Polygons and points (corner points). The tiles are numberd with a code, starting with a letter, wich denominates the rows, and ending with a number, which denominates the columns within this grid.]

 • Categories  

  Urskogar - inventering av urskogsartade områden. Äldre underlagsmaterial för skydd av skog, kvarstår för uppföljning.

 • Categories  

  Urskogar - inventering av urskogsartade områden. Äldre underlagsmaterial för skydd av skog, kvarstår för uppföljning.

 • Categories  

  OBS! Den 1 oktober 2022 görs ett byte av driftmiljö för denna datamängd vilket innebär att den gamla visningstjänsten kommer att sluta fungera. Den nya länken till visningstjänsten finns i distributionsfliken. Ger en bild av placeringen över ljudsändare som finns i kommunerna. Detta underlag kan användas för att se hur väl invånarna i kommunerna kan nås via utomhusvarning vid en allvarlig olycka, samt ge en anvisning om det skulle behövas en utbyggnad av systemet för att täcka in nybygga områden eller nya riskområden, med avseende på kommunernas risk och sårbarhetsanalys.