From 1 - 10 / 10
 • Categories  

  WMS tjenesten viser dybdeforhold i norske sjøområder som skyggerelieff med oppløsning 5 m, 25 m, 50 m. Visningen er målestokk avhengig og viser mer detaljer ettersom en zoomer inn i kartet. Ved å zoome inn i kartet vil en automatisk gå over til høyere oppløsning dersom datagrunnlaget tillater det. 25 m og 5 m oppløsning finnes i hovedsak utenfor territorialgrensen (12 nautiske mil). Innenfor territorialgrensa er dybdedata med høyere oppløsning enn 50 m i hovedsak gradert informasjon. Unntaket er områder som har blitt avgradert av Forsvaret, slik som eksempelvis Søre Sunnmøre og korallområdet Hola utenfor Vesterålen. Skyggerelieffet er i hovedsak avledet av regulære grid (Sjø terrengmodeller), som er basert på moderne multistrålemålinger.

 • Categories  

  Tjenesten viser kartbladinndeling for Norge 1:50000 Topografisk hovedkartserie, Sjø hovedkartserien og økonomisk kartverk(ØK). Utstrekning, nummer og navn for kartbladene.

 • Categories  

  Havsområdesindelning enligt havsmiljöförordningen (2010:1341), uppdaterad 2018

 • Categories  

  Områden skyddade enligt förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten (tidigare Områden skyddade enligt fiskvattendirektivet (78/659/EEG)). Målet för förordningen (tidigare fiskvattendirektivet) är att bevara eller förbättra kvaliteten på strömmande eller stillastående sötvatten där fisk lever eller skulle kunna leva om föroreningarna där kunde minskas eller elimineras.

 • Categories  

  Datamängden beskriver områden som regleras av föreskrifter för fritids- som yrkesmässigt fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön, samt i Sveriges sjöar, vattendrag och kanaler. Vissa EU-förordningar som även berör fritidsfiske inkluderas också i datamängden. Fiskets geografier uppdateras med nya publiceringar i samband med ändringar till lagar och föreskrifter som ingår i informationsmängden. I regel sker nya publiceringar flera gånger per år. Geografierna i Fiskets geografier är inte rättsverkande, och det är alltid EU förordningen, föreskriften eller annan lagstiftning som gäller i domstolen.

 • Categories  

  Havsområdesindelning enligt havsmiljöförordningen (2010:1341), uppdaterad 2018

 • Categories  

  Datat innehåller den geografiska avgränsningen av prövningsgrupper för omprövning av vattenkraftverk enligt den nationella planen för omprövning. I bilagan till förordning (1998:1388) om vattenverksamheter framgår prövningsgruppernas namn och tidpunkten för när ansökan senast ska lämnas in. Enligt 39 a § i samma förordning ska Havs- och vattenmyndigheten föra en förteckning över prövningsgrupperna samt kartor som visar prövningsgruppernas geografiska avgränsning. Den geografiska avgränsningen tillhör Havs- och vattenmyndighetens föreskrift HVMFS 2020:25

 • Categories  

  Geografiska underlag som beskriver natur- och kulturvärden i limnisk miljö. Fungerat som prioriteringsunderlag i arbetet med skydd av sjöar och vattendrag, restaurering och åtgärdsarbete, samhällsplanering och för myndighetsarbete vid prövning och tillsyn.

 • Categories  

  Sverige har delats upp i fyra olika regioner för att underlätta arbetet med typning av sjöar och vattendrag. De fyra regionerna är indelade efter en gräns mellan norra och södra Sverige, 800 meter över havet i norra Sverige, 200 meter över havet i norra Sverige samt regionen däremellan. Kartskiktet ska vara en hjälp för typning av rapporterings- och vattenförekomster enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2017:20) om kartläggning och analys av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.

 • Categories  

  Områden som är av riksintresse för yrkesfisket är utpekade inom havsområde, sjöar och vattendrag samt för fiskehamnar. Havs- och vattenmyndigheten lämnar uppgifter om områden som är av riksintresse för yrkesfiske enligt Miljöbalkens bestämmelser om riksintresse, MB 3 kap. 5§. Tillämpning av hushållningsbestämmelserna i MB 3 kap. 5 § innebär att planeringen för användning av mark- och vattenområden ska säkerställa fiskesektorns tillgång till fångstområden i både havet och inlandsvatten. Det är också avgörande att planeringen säkerställer nödvändig infrastruktur av hamnar med service för fiskefartygen och som erbjuder lämpliga möjligheter för landning av fångsten. Boverket anger i sin vägledning till riksintressemyndigheterna tre generella kriterier. De områden som anges som riksintresse för yrkesfiske uppfyller sammantaget dessa kriterier: 1. området hyser värden av stor nationell vikt 2. området behövs för att uppfylla Sveriges internationella åtaganden eller 3. området behövs för att genomföra eller upprätthålla nationellt viktiga strukturer.