Resolution

10 meter

17 record(s)
 
Type of resources
Provided by
Years
Resolution
From 1 - 10 / 17
 • Categories  

  Species Distribution beskriver förekomsten av arter listade i habitatdirektivet (EEG 92/443 annex 2, 4 och 5). Förekomsten är representerad i ett rutnät om 10 X 10 km och datasetet motsvarar det som rapporteras enligt Artikel 17 i Art- och habitatdirektivet. Datamängder avser rapportering år 2019.

 • Categories  

  Saccess innehåller optiska satellitdata från 1970-tal, 1980-tal, millennieskiftet och 2005. Med början 2007 uppdateras Saccess årligen med ett nytt rikstäckande dataset. Data är motttagna under vegetationsperioden respektive period, och har en geometrisk upplösning på 10-30 meter. Undantaget är data från 1970-talet som har 80 meters upplösning.

 • Categories  

  Species Distribution beskriver förekomsten av arter listade i habitatdirektivet (EEG 92/443 annex 2, 4 och 5). Förekomsten är representerad i ett rutnät om 10 X 10 km och datasetet motsvarar det som rapporteras enligt Artikel 17 i Art- och habitatdirektivet. Datamängder avser rapportering år 2013. Observations perioden 2008-2012.

 • Categories  

  I Corine Land Cover redovisas för Sverige vegetation och markslag i 35 olika klasser samt de Klassificeringen är treställig med följande huvudklasser: • Anlagda ytor • Jordbruksmark • Skog • Våtmarker • Vatten CLC 2018 utgörs av följande tre skikt: • CLC 2012 – En reviderad version av 2012 års uppdatering. Minsta redovisningsenhet är 25 hektar. • CHA 2018 – De förändringar som detekterats vid jämförelser mellan satellitbilder från basåret 2012 och bilder från basåret 2018. Minsta redovisningsenhet är 5 hektar i detta skikt. • CLC 2018 – En sammanslagning av den reviderade CLC 2012-basen och förändringsskiktet CHA 2018. Ytorna är generaliserade till en minimistorlek om 25 hektar. CLC 2012 utgörs av följande tre skikt: • CLC 2006 – En reviderad version av 2006 års uppdatering. Minsta redovisningsenhet är 25 hektar. • CHA 2012 – De förändringar som detekterats vid jämförelser mellan satellitbilder från basåret 2006 och bilder från basåret 2012. Minsta redovisningsenhet är 5 hektar i detta skikt. • CLC 2012 – En sammanslagning av den reviderade CLC 2006-basen och förändringsskiktet CHA 2012. Ytorna är generaliserade till en minimistorlek om 25 hektar.

 • Categories  

  Saccess innehåller optiska satellitdata från 1970-tal, 1980-tal, millennieskiftet och 2005. Med början 2007 uppdateras Saccess årligen med ett nytt rikstäckande dataset. Data är motttagna under vegetationsperioden respektive period, och har en geometrisk upplösning på 10-30 meter. Undantaget är data från 1970-talet som har 80 meters upplösning.

 • Categories  

  Nationella marktäckedata (NMD) är en heltäckande kartering av Sverige. Syftet är att få grundläggande information om landskapet och hur det förändras. Karteringen genomfördes 2017- februari 2019 och därefter är planerna att data ska uppdateras vart 5:e år. NMD består av en baskartering i 25 tematiska klasser i tre hierarkiska nivåer. Karteringen är i rasterformat med 10 meters upplösning och med en minsta karteringsenhet ned till 0,01 hektar. Utöver baskarteringen ingår följande tilläggsskikt: - objekthöjd och -täckning - produktivitet (skoglig produktivitet) - markanvändning - låg fjällskog För dessa tilläggskikt finns separata metadatabeskrivningar och nedladdningstjänster.

 • Categories  

  Habitat Distribution beskriver förekomsten av livsmiljöer listade i habitatdirektivet (EEG 92/443 annex 2, 4 och 5). Förekomsten är representerad i ett rutnät om 10 X 10 km och datasetet motsvarar det som rapporteras enligt Artikel 17 i Art- och habitatdirektivet.

 • Categories  

  Geofysiska markmätningar, seismik innehåller information om seismiska mätningar. Informationen består av tolkad seismik och dess position. Tolkningen innehåller information om t.ex. djup till berg, jordart, torr eller vattenmättad jordart, djup till grundvattenyta och sprickzoner i berg. Information om den seismiska hastigheten i de olika materialen/objekten kan också ingå.

 • Categories  

  Karteringen visar skogliga värdekärnor i Sverige. Data har producerats inom regeringsuppdraget Värdefulla skogar 2016 (se www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Ny-nationell-strategi-for-skydd-av-vardefulla-skogar/). I valet av underlag för analyserna har vi utgått ifrån två generella principer, jämförbarhet och tillgänglighet. Sammanställningen baseras på nationellt enhetliga och öppna underlag. I leveransen (skogliga_vardekarnor.shp) visas Formellt skyddad värdekärna respektive Värdekärna utanför formellt skydd.

 • Categories  

  NMD Markanvändning är ett tilläggsskikt inom Nationella Marktäckedata. Detta tilläggsskikt består av tre separata rasterskikt i 10 m upplösning: - Betesmark (från LPIS, Jordbruksverket) - Kraftledning (från fastighetskarta, Lantmäteriet) - Anlagda områden (från SCBs infrastrukturobjekt) NMD består av en baskartering i 25 tematiska klasser i tre hierarkiska nivåer. Karteringen är i rasterformat med 10 meters upplösning och med en minsta karteringsenhet ned till 0,01 hektar. Utöver baskarteringen ingår följande tilläggsskikt: - objekthöjd och -täckning - produktivitet (skoglig produktivitet) - markanvändning - låg fjällskog För baskartering och övriga tilläggsskikt finns separata metadatabeskrivningar och nedladdningstjänster.