From 1 - 5 / 5
 • Categories  

  BESKRIVNING Datamängden innehåller historiska modelldata från prognosmodellen Harmonie-Arome. Enbart data från första tidssteget, +0 timmar, har valts ut för respektive modellkörning. Gällandetid för datasetet är samma tid som starttiden för prognoskörningen. Harmonie-Arome är en numerisk prognosmodell som beräknar vädrets utveckling framåt i tiden i tre dimensioner. Harmonie-Arome utvecklas i ett internationellt samarbete och versionen som SMHI använder bygger på ett samarbete mellan nordiska och baltiska länder. En numerisk väderprognos utgår från en analys av utgångsläget, en bästa beskrivning av atmosfären i tre dimenstioner byggd på observationer och tidigare modellkörning. Analysen görs för att på bästa sätt interpolera observationer och tidigare modellkörning till ett tredimensionellt rutnät som modellen kan köra sina fysikaliska beräkningar på. Det rutnät som modellen använder idag har 2.5 x 2.5 km horisontell upplösning och vertikalt finns det 65 modellnivåer av samma horisontella rutnät med lägsta nivå nära markytan. På detta rutnät beräknas fysikaliska parametrar varav en del prognostidssteg skrivs ut som meteorologiska prognoser eller analyser på datafiler. Den meterolologiska modellen körs i sin nuvarande konfiguration varje timme med lite olika inställningar och prognoslängder upp till knappt tre dygn skrivs ut på fil. I detta flöde finns ett mindre urval av parametrar, främst på eller strax över marknivån, tillgängligt med nya data var 6:e timme. Exempel på parameterar är molnighet, temperatur, nederbördsmängd, marktryck samt vindhastighet och vindriktning. Allt detta har betydelse för vädrets utveckling. AROME-analysen har gjorts över ett område som täcker Skandinavien, norra delen av kontinenten och de baltiska staterna. Med anledning av att Finland nu går med i MetCoop-samarbetet så kommer området att utökas i östlig och västlig riktning. Dessutom tillkommer ett antal nya parametrar för att möta FMIs behov. Denna förändring gäller från och med den 6 september 2017. KOORDINATER för nya området ges av hörnen: Sydvästra 51.85N 0.24E Nordvästra 71.91N 15.32W Sydöstra 51.47N 32.18E Nordöstra 71.16N 49.61E Gridrutorna är 2.5 x 2.5 km KOORDINATER före den 6 september: Sydvästra 52.04N 1.64E Nordvästra 72.30N 12.72W Sydöstra 52.04N 28.36E Nordöstra 72.30N 42.72E ANVÄNDNING På SMHI används AROME som underlag för prognoser i radio och TV. Den används också för prognoser till kommersiella kunder som olika tidningar och kommuner. Data från AROME kan även användas som indata till andra modeller. Det gäller såväl meteorologiska som hydrologiska och oceanografiska. FORMAT Data levereras i GRIB-format. Information som underlättar användningen finns på https://www.smhi.se/data/oppna-data/grib-format-1.30761

 • Categories  

  BESKRIVNING I denna datamängd finns markparametrar för analys- och prognosdata i realtid från de två senaste körningarna av prognosmodellen AROME. Filerna XAM25H2_* innehåller postprocessade s k mark-fält som anges för en viss höjd över marken. Modellen körs 00, 06, 12 samt 18 UTC. Första filen är analysfilen och sedan följer 60 prognosfiler, en för varje tidssteg. AROME är en numerisk prognosmodell som beskriver vädrets utveckling i tid och rum. Modellen har utvecklats inom ett internationellt samarbete där ett stort antal europeiska länder ingår. Prognosen utgår från hur vädret ser ut vid en viss tidpunkt, det s.k. initialtillståndet. För att kartlägga detta görs en analys av väderläget. Därvid modifieras en tidigare prognos för att stämma bättre med aktuella observationer. Detta görs med en variationell metod. Därmed kan värdet av de olika prognosparametrarna bestämmas i ett rutnät. I modellen är för närvarande dessa rutor 2.5 x 2.5 km i horisontell utsträckning och atmosfären har delats in i 65 nivåer i vertikal led. Det görs åtta prognoser per dygn, men bara fyra (körningarna som görs vid huvudterminerna 00, 06, 12 och 18UTC) används för prognosändamål. De andra används endast för uppdatering av analysen till nästföljande huvudtermin-körning. Varje huvudtermin-prognos sträcker sig upp till knappt 3 dygn framåt i tiden. Var 3:e timme under dygnet görs en tredimensionell kartläggning av olika väderparametrar. Kartläggningen görs för att bestämma förhållanden i marken men inte minst för att beskriva hur det ser ut i atmosfären. Det kan gälla temperatur, fuktighet, vind, lufttryck, molnighet och nederbörd men också t ex strålningsförhållanden, havsisens utbredning eller vatteninnehållet i snö. Allt detta har betydelse för vädrets utveckling. AROME-analysen görs över ett område som täcker Skandinavien, norra delen av kontinenten och de baltiska staterna. LEVERANS I denna tjänst kan du ladda ned filer med realtidsdata via web-tjänst mot leveransavgift. Filerna ska sparas innan vidare användning. Skicka mail till kundtjanst@smhi.se för beställning. KOORDINATER Koordinater för området ges av hörnen Sydvästra 52.04N, 1.64W Nordvästra 72.30N, 12.65W Nordöstra 72.30N, 42.73E Sydöstra 52.04N, 28.38E Gridrutorna är 2.5 x 2.5 km ANVÄNDNING På SMHI används AROME som underlag för prognoser i radio och TV. Den används också för prognoser till kommersiella kunder som olika tidningar och kommuner. Data från AROME kan även användas som indata till andra modeller. Det gäller såväl meteorologiska som hydrologiska och oceanografiska FORMAT Data levereras i GRIB-format. Information som underlättar användningen finns på https://www.smhi.se/data/oppna-data/grib-format-1.30761 Omskrivande rektangel: Longitud väst: Longitud öst: Latitud norr: Latitud söder:

 • Categories  

  BESKRIVNING: Datafilerna innehåller analys- och prognosdata från prognosmodellen MEPS. MEPS är ett ensembleprognossystem med totalt 15 medlemmar under en tretimmarsperiod. Detta innebär att MEPS producerar 15 olika prognoser för varje prognostillfälle där de olika medlemmarna har lika initialtillstånd baserat på randvärden från utvald ensembleperturbation från Europeiska vädercentersmodell. Genom att använda informationen i samtliga ensemble-medlemmar kan olika sannolikheter beräknas, t ex hur osäker prognosen är. Om man endast är intresserad en deterministisk prognos används MEPS medlem 0. Varje modellmedlem körs var 3:e timme med prognoser 66 timmar framåt i tiden för medlem. Samtliga medelmarsdata genereras i grib2 format, där hämtas endast ett begränsat antal parametrar från medlemmarna för varje tidpunkt de genererats. För medlem 0 och 1 så hämtas alla parametrar i grib1 format för var sjätte timme, 00, 06, 12 och 18 UTC. Prognosen görs över ett område som täcker Skandinavien, Finland, Danmark, Baltikum, Nordsjön och delar av nordöstra Europa. Området är uppdelat i gridrutor med 2.5km upplösning och 65 vertikala nivåer. Det finns ett stort antal parametrar som beskriver temperatur, nederbörd, vind, luftfuktighet, molnighet mm. ANVÄNDNING: På SMHI används data från MEPS som underlag för väderprognoser samt som indata till andra modeller inom t ex hydrologi och oceanografi. FORMAT: Data är i GRIB-format.

 • Categories  

  Ett klimatologiskt griddat datasett (SMHI Gridded Climatology - SMHIGridClim) har tagits fram för åren 1961 – 2018. Data täcker de nordiska länderna med en horisontell upplösning av 2,5 km. Variablerna som tagits fram är lufttemperatur och relativ luftfuktighet vid 2m höjd med en upplösning av1,3 eller 6 timmar beroende av tidsperiod, samt dygnsupplöst min- och maxtemperatur, nederbörd och snödjup. Datasetet är framtaget med optimal interpolation av stationsdata genom analysverktyget gridpp, som är en öppet tillgänglig programvara från Norska Meteorologiska Institutet. Observationer till analysen har erhållits från de svenska, norska och finska meteorologiska instituten, samt ECMWF. Förklaringar av parameternamn (under https://opendata-download-metanalys.smhi.se/gridclim/): - hurs: Relativ luftfuktighet 2 meter över markytan (00-23 UTC) - pr: Nederbörd (06-06 UTC) - snd: Snödjup (06 UTC) - tas: Medelvärde för lufttemperatur 2 meter över markytan (00-23 UTC) - tasmax: Maxvärde för lufttemperatur 2 meter över markytan (18-18 UTC) - tasmin: Minvärde för lufttemperatur 2 meter över markytan (18-18 UTC) För mer information se: https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/smhi-gridded-climatology-1.177514

 • Categories  

  Produkten innehåller information om olika grundämnen samt pH-värden i svensk morän, sediment och ytlig jord. Analysresultat erhölls med olika analysmetoder, såväl totalhalter som syralakbara halter har bestämts. Produkten är direkt resultat av mångårigt geokemiskt karteringsprogram. Geokemisk kartering vid SGU bedrivs huvudsakligen i syfte att visa den naturliga förekomsten av huvudämnen och spårämnen samt pH i mark och vatten. Med regional markgeokemisk kartering provtas och analyseras framför allt morän, sediment (leror, silt och sand) och ytlig jord, men andra provtyper kan förekomma i mindre omfattning. Markgeokemiska data används bland annat inom mineralprospektering, miljöövervakning, markforskning, skogsbruk, kommunal planering och medicinsk forskning. Eftersom provtypen i normalfall avspeglar den naturliga halten av grundämnen i marken kan de geokemiska resultaten med fördel användas som bakgrundsinformation vid undersökning av förorenad mark och bedömning av vattenkvalitet. Med teman som malmletning, försurning, recipientskydd och förorenad mark kan information i form av kartor och statistik samt tolkning tas fram anpassade till relevanta verksamhetsområden. Datamängden Markgeokemi, regional provtagning innehåller lägesuppgifter samt kemiska analyser av morän-, ytlig jord- och sedimentprover. Mängden information om proven, analys- och provberedningsmetod, analyslaboratorium och mängden analyserade element kan variera något.