From 1 - 10 / 41
 • Categories  

  Dataprodukten består av företeelsetypen Svängmöjlighet. Företeelsetypen omfattar data om de möjligheter olika typer av fordonskombinationer har att svänga i en korsning till följd av dess utformning. Företeelsetypen är knuten till vägnätet. Dataprodukten syftar till att ge information om hur och var det går att svänga på skogsbilvägnätet. Svängmöjlighet begränsas av både fordonet i fråga och av utformningen av korsningar mellan vägar. Denna information används bl.a. vid virkestransporter.

 • Categories  

  Nedladdningstjänst bestående av fördefinierade datauttag med information om det byggda kulturarvet i Sverige, med tyngdpunkt på byggnader och anläggningar skyddade enligt kulturmiljölagen (1988:950) och förordningen (1988:1229) om statliga byggnadsminnen.

 • Categories  

  Dataprodukten består av företeelsetypen Farthinder. Företeelsetypen omfattar data om en permanent fysisk åtgärd som påverkar biltrafikens hastighetsval i punkt eller på sträcka. Företeelsetypen är knuten till det svenska vägnätet. Syftet med Farthinder är att ange en permanent fysisk åtgärd som påverkar biltrafikens hastighetsval i en korsning eller på en sträcka längs vägen.

 • Categories  

  Rasterdata speglat från Sjöfartsverkets sjökortsdatabas för skalområdet > 1:15 000. Sjökortsdata symboliseras med sjökortsutseende (Kort1, IHO S-4)

 • Categories  

  Dataprodukten består av företeelsetypen Korsning. Företeelsetypen är en plats där två eller flera bilvägar ansluter till varandra. Företeelsen innehåller uppgifter om typ av nod/noder samt om det finns signalreglering för biltrafik. Företeelsetypen är knuten till vägnätet. Syftet med produkten är att visa var två eller flera vägar går samman. Korsningar indelas i flera undertyper beroende på deras komplexitet.

 • Categories  

  Dataprodukten består av företeelsetypen GCM-passage. Företeelsetypen innehåller uppgifter om en för fotgängare, cyklister och mopeder arrangerad övergång för passage över en bilväg. Företeelsetypen är knuten till svenska vägnätet. Syftet med dataprodukten är att visa var det finns arrangerade passage möjligheter för cyklister, mopedister och fotgängare över bilväg. Passagen markeras där GCM nätet korsar vägnätet.

 • Categories  

  Dataprodukten består av företeelsetypen Vägbredd. Företeelsetypen innehåller uppgifter om vägbanans medelbredd, angiven i meter. För belagda vägar avses avståndet mellan beläggningskanterna eller kantstöden. För övriga vägar avses den del av vägbanan som uppfyller den angivna bärigheten. Företeelsetypen är knuten till det svenska vägnätet. Syftet med dataprodukten är att ge underlag för drift, underhåll och investeringsplanering för vägar genom att bl.a. Ge underlag för ytberäkningar av vägbanan. Likaså ge dataprodukten information om framkomlighet på en väg för vissa fordonstyper. Förutom möjlighet till områdesvis nedladdning finns även färdiga "Sverigepaket" framtagna på Lastkajen. Läs mer om dessa på Lastkajen.se.

 • Categories  

  GeoPackagefiler som redovisar riksintressena för trafikslagens anläggningar (luftfart, järnväg, sjöfart och väg). Såväl befintliga som planerade och framtida anläggningar av riksintresse redovisas. Trafikverkets senaste beslut om riksintressen är från 2022-09-26. Det kan förekomma förändringar i beslutet som inte har fått genomslag i kartmaterialet. Det rör främst planerad eller framtida anläggning, där korridorer kan ha justerats som en konsekvens av planeringsprocessen. För kontroll av status i ett enskilt objekt hänvisas till Trafikverket.

 • Categories  

  Um er að ræða flákagögn sem sýna svæði sem tekin hafa verið út vegna lögbundinnar fornleifaskráningar, en lögbundin fornleifaskráning fer fram vegna aðal- og deiliskipulags, umhverfismats, eða vegna framkvæmda. Koma fram upplýsingar um skrásetjara, titil skýrslu, tilgang skráningar, aðferðir, og nákvæmni landupplýsinganna. Hvert verkefni sem stofnað er fær hlaupandi númer í gagnagrunni Minjastofnunar. Það númer kemur einnig fram í gagnatöflum fyrir fornleifar auk þess sem fornleifum er gefið hlaupandi númer "minj_id" sem hefur verkefnanúmerið sem forskeyti.

 • Categories  

  Elevation model 2 m is a model depicting the elevation of the ground surface in relation to sea level. Its grid size is 2 m x 2 m. The dataset is based on laser scanning data, the point density of which is at least 0.5 points per square metre. The product's coverage is based on nationwide laser scanning. In some parts of the outer archipelago or the eastern border, the elevation model is not available. Elevation model 2 m is produced in two quality classes: the elevation accuracy in class I is on average 0.3 metres and the elevation accuracy in class II varies between 0.3 metres and one metre. The product belongs to the open data of the National Land Survey of Finland.