From 1 - 10 / 24
 • Categories  

  Tjenesten viser stormflo med gjentaksintervall på 20, 200 og 1000 år basert på nåsituasjonen, og beregnet og korrigert for havnivåstigning og landheving i 2050 og 2090. Stormflo oppstår når endringer i lufttrykk og vind endrer vannstanden betraktelig. Sammenfaller stormflo med en springperiode kan dette resultere i ekstra høy vannstand. En springperiode er en periode hvor tidevannet vil være høyere da krefter fra måne og sol virker i samme retninger rundt ny- og fullmåne. På grunn av stigende temperatur i havet og atmosfæren vil man i framtiden kunne oppleve stigende havnivå. Dette skyldes i stor grad termisk ekspansjon av vann, men også smeltevann fra tilbaketrekkende isbreer som tilføres havet. I store deler av Norge bremses noe av havnivåstigningen på grunn av landheving etter siste istid. Stormfloberegningene vil likevel være viktige i planarbeid slik at man skaffer oversikt over risiko og sårbarhet som følge av havnivåstigning og stormflo. Se produktspesifikasjon for ytterligere informasjon.

 • Categories  

  Visningstjeneste som viser status for innføring av digitale planregistre i kommunene, samt oversikt over hvilke kommuner det finnes regulerings- og kommuneplaner for i det landsdekkende nasjonale datasettet for Norge digitalt parter.

 • Categories  

  Dette er en innsynsløsning med ugraderte dybdedata til fri bruk. Dybdeinformasjonen er referert til sjøkartnull (EPSG 9672). Kystkontur, konstruert kyst og skjær er referert til middel høyvann. Dybdedataene er grunnlag for Kartverkets navigasjonsprodukter og tjenester. Dybdepunkt og kurveintervall er ihht Forsvarets navigasjonsplan, dvs. 50m mellom dybdepunktene og kurveintervall: 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100, 150, 200, 250 etc.

 • Categories  

  Arctic boundaries according to AHDR. Denne tjeneste er et internt tjeneste bare brukt i Arctic-SDI geoportal: https://geoportal.arctic-sdi.org/

 • Categories  

  Sirkumpolært bakgrunnskart med GEBCO dybdedata, landområder, sjøområder, kystkonturer, isbreer og riksgrenser fra Vmap0. Denne tjeneste er et internt tjeneste bare brukt i Arctic-SDI geoportal: https://geoportal.arctic-sdi.org/

 • Categories  

  Indigenous peoples of the Arctic countries subdivision according to language families. This service is internal and only used in the Arctic-SDI geoportal: https://geoportal.arctic-sdi.org/

 • Categories  

  View service showing administrative units for states in the Arctic SDI.

 • Categories  

  Tjenesten inneholder georefererte historiske amtskart. Amtskartserien eller "de egentlige Amtskartene" (1:200 000) var den første kartserien over Norge som kom i regulært salg. Det første bladet ble utgitt i 1826 og serien utkom over en periode på 90 år. Utgivelsen av amtskartene sluttet før Nordland fikk sine kartblad. NGO var da i gang med å produsere en ny og mer moderne serie i større målestokk som skulle dekke hele fylket. Amtskart var å finne i handelen fram til ca 1960.

 • Categories  

  Tjenesten viser en noe forenklet utgave av Nasjonalt register over luftfartshindre (se egne metadata). Informasjonen inkluderer id, hindertype, lyssetting, navn, høyde over havet, vertikalutstrekning (høyde over bakken), lyssetting/merking, målemetode for posisjon og høyde, nøyaktighet for posisjon og høyde, status, datafangstdato, verifiseringsdato og dato for siste oppdatering av hinderet. .

 • The Arctic SDI Topographic Basemap is a WMTS service provided by Arctic SDI - a cooperation between the national mapping agencies in Canada, Denmark, Finland, Iceland, Norway, Russia, Sweden and US. It contains basic topographic information coming from these authoritative data sources:: Canada Centre for Mapping and Earth Observation - National Resources Canada, Danish Agency for Data Supply and Efficiency, National Land Survey of Finland, National Land Survey of Iceland, Norwegian Mapping Authority, Norwegian Polar Institute, Russian Federal Service for State Registration, Cadastre and Mapping, Swedish Mapping, Cadastre and Land Registration Authority and United States Geological Survey.