From 1 - 10 / 30
 • Categories  

  Boundaries of the geographic area covered by the Arctic Biodiversity Assessment. Includes sub, low and high Arctic bounbaries

 • Categories  

  Dataprodukten omfattar trafikregel om tättbebyggt område meddelad genom föreskrift. Dataprodukten består av företeelser av typen Tättbebyggt område som tillhör produktgruppen NVDB samt produktundergruppen Trafikregelföreteelsetyper i NVDB. Dataprodukten är anknuten till det svenska vägnätet. Syftet med dataprodukten är att visa var tätbebyggt område börjar och slutar. Tätbebyggda områden kan användas tillämpning av vissa trafikregler som exempelvis hastighetsreglering. I tätbebyggda områden kan det antas finnas fler människor är utanför dessa varför avgränsningen kan vara en signal om att särskild hänsyn ska tas inom dessa områden. Dataprodukten härleds från befintliga trafikregler och används för att visa på vilka vägsträckor kommunen kan besluta om lokala trafikföreskrifter samt för att visa för vilka vägsträckor den allmänna hastighetsbegränsningen 50 km/tim.

 • Categories  

  Företeelsen beskriver hur referenslinjen som den är knuten till tillkommit. Syftet är att redovisa den process som skapat en referenslinje. Som en del i kvalitetssystemet som finns i NVDB ska märkning finnas på varje referenslinje för att uppfylla full spårbarhet till vilken organisation och till vilken process som har producerat linjen. Denna märkning sker genom varje referenslänk märks upp med en företeelse av denna typ som representerar denna märkning.

 • Categories  

  Företeelsetypen omfattar data om förekomst av slinga, yta eller vändficka som möjliggör vändning av fordon. Dataprodukten består av företeelsetypen Vändmöjlighet. Företeelsetypen är knuten till vägnätet. Syftet med produkten är att visa var det finns möjlighet att vända fordon som används i skogsnäringen. Vändmöjligheter kan påverka valet av transportväg för skogliga transporter. Flera vändmöjligheter på en vägsträcka underlättar för skogliga transporter.

 • Categories  

  Dataprodukten består av företeelsetypen Framkomlighet för vissa fordonskombinationer. Dataprodukten omfattar data om vägens linjeföring klassad enligt system utarbetat av skogsnäringen i Sverige. Syftet med dataprodukten är att visa framkomlighet för olika typer av transportfordon som används för transporter i skogsnäringen. Med framkomlighet avses vägens linjeföring, hur vägen är dragen i terrängen, kurvornas radie, vägbredd och bredökning i kurvorna. Framkomlighet redovisas i fyra olika klasser (0-3).

 • Categories  

  Dataprodukten består av företeelsetypen Höjdhinder upp till 4,5 m, som tillhör produktgruppen ”NVDB”. Dataprodukten omfattar höjdhinder i form av konstbyggnad eller annan konstruktion som medför begränsning av fri höjd upp till 4,5 m. Produkten omfattar vägsträckor på Sveriges vägnät och finns på bil- och cykelnät. Syftet med NVDB är att vara en rikstäckande databas med ett brett användningsområde. NVDB har skapats på uppdrag av regeringen och bör betraktas som en av samhällets grunddatabaser.

 • Categories  

  Dataprodukten består av företeelsetypen Väghållare. Företeelsetypen omfattar data om väghållare på vägsträcka, meddelad genom beslut. Väghållare i detta sammanhang är den som skall hålla vägen och svara för väghållningen. Företeelsetypen är knuten till det svenska vägnätet. Syftet med dataprodukten är att för en användare visa vilken organisation som är ansvarig för väghållningen på en viss vägsträcka. Ansvariga kan vara Trafikverket, Kommunen eller en enskild väghållare. Väghållaren ansvarar för byggande, drift och underhåll av vägen. Det betyder inte att väghållaren nödvändigtvis behöver stå för det praktiska utförandet. Förutom möjlighet till områdesvis nedladdning finns även färdiga "Sverigepaket" framtagna på Lastkajen. Läs mer om dessa på Lastkajen.se.

 • Categories  

  Företeelsetypen avser vägsträckor som fått ökad vägbredd i större lutningar för att underlätta framkomligheten. Stigningsfält är i vissa fall skyltade, samt markerade med målning på körbanan. En ökad vägbredd är dock avgörande om stigningsfält är registrerad. Syftet med dataprodukten är att visa vilka vägsträckor som har extra körfält för långsamtgående fordon i branta backar.

 • Categories  

  Dataprodukten avser VVIS-stolparna som står utmed vägen och som tillhör VägVäderInformationsSystemet.Syftet med dataprodukten är att visa VVIS-stolparnas lokalisering, identifiering och utrustning.

 • Categories  

  Företeelsetypen omfattar trafikregel om förbjuden färdriktning eller förbud mot infart meddelad genom föreskrift eller som resultat av fysisk vägutformning. Dataprodukten registreras på både bilnätet och cykelnätet. Dataprodukten består av företeelsetypen Förbjuden färdriktning som tillhör produktgruppen NVDB samt produktundergruppen Trafikregelföreteelsetyper i NVDB. Dataprodukten syftar till att ge information om var det finns reglering av trafiken genom förbjuden färdriktning. Detta påverkar framkomlighet för trafiken genom att stänga förbindelser mellan vissa punkter. Dataprodukten skapar bl.a. rätt förutsättningar för navigering på vägnätet.