From 1 - 10 / 32
 • Categories  

  Boundaries of the geographic area covered by the Arctic Biodiversity Assessment. Includes sub, low and high Arctic bounbaries

 • Categories  

  Företeelsetypen avser vägsträckor som fått ökad vägbredd i större lutningar för att underlätta framkomligheten. Stigningsfält är i vissa fall skyltade, samt markerade med målning på körbanan. En ökad vägbredd är dock avgörande om stigningsfält är registrerad. Syftet med dataprodukten är att visa vilka vägsträckor som har extra körfält för långsamtgående fordon i branta backar.

 • Categories  

  Företeelsetypen innehåller uppgifter om en väg är rekommenderad av länsstyrelsen för transport av farligt gods. Dataprodukten kan användas i applikationer för ruttplanering, navigering och styrning av transporter av farligt gods till de därför avsedda vägarna. Produkten vänder sig till bl.a. transportörer, transportplanerare och planering av samhällsberedskap.

 • Categories  

  Dataprodukten består av företeelsetypen Framkomlighet för vissa fordonskombinationer. Dataprodukten omfattar data om vägens linjeföring klassad enligt system utarbetat av skogsnäringen i Sverige. Syftet med dataprodukten är att visa framkomlighet för olika typer av transportfordon som används för transporter i skogsnäringen. Med framkomlighet avses vägens linjeföring, hur vägen är dragen i terrängen, kurvornas radie, vägbredd och bredökning i kurvorna. Framkomlighet redovisas i fyra olika klasser (0-3).

 • Categories  

  Dataprodukten omfattar data om skyltade och inte skyltade namn som används som identitetsbegrepp för statliga, kommunala, skogliga och enskilda vägar. Övrigt vägnamn är inte adressbildande identifikation av en väg till skillnad från Gatunamn som är adressbildande. Dataprodukten består av företeelsetypen Övrigt vägnamn och kan laddas ner från Lastkajen.se "Nationella vägdata (NVDB) - Administrativa data - Övrigt vägnamn". Företeelsetypen är knuten till svenska vägnätet. Dataprodukt ingår i NVDB som är en databas som innehåller data om alla Sveriges vägar samt vissa cykelvägar. Syftet med NVDB är att vara en rikstäckande databas med ett brett användningsområde. NVDB har skapats på uppdrag av regeringen och bör betraktas som en av samhällets grunddatabaser.

 • Categories  

  pH i sjöar innan kalkning påbörjades. Indelat i olika klasser.

 • Categories  

  pH i vattendrag innan kalkning påbörjades. Indelat i olika klasser.

 • Categories  

  Företeelsetypen omfattar trafikregel om förbjuden färdriktning eller förbud mot infart meddelad genom föreskrift eller som resultat av fysisk vägutformning. Dataprodukten registreras på både bilnätet och cykelnätet. Dataprodukten består av företeelsetypen Förbjuden färdriktning som tillhör produktgruppen NVDB samt produktundergruppen Trafikregelföreteelsetyper i NVDB. Dataprodukten syftar till att ge information om var det finns reglering av trafiken genom förbjuden färdriktning. Detta påverkar framkomlighet för trafiken genom att stänga förbindelser mellan vissa punkter. Dataprodukten skapar bl.a. rätt förutsättningar för navigering på vägnätet.

 • Categories  

  Dataprodukten består av företeelsetypen Väghållare. Företeelsetypen omfattar data om väghållare på vägsträcka, meddelad genom beslut. Väghållare i detta sammanhang är den som skall hålla vägen och svara för väghållningen. Företeelsetypen är knuten till det svenska vägnätet. Syftet med dataprodukten är att för en användare visa vilken organisation som är ansvarig för väghållningen på en viss vägsträcka. Ansvariga kan vara Trafikverket, Kommunen eller en enskild väghållare. Väghållaren ansvarar för byggande, drift och underhåll av vägen. Det betyder inte att väghållaren nödvändigtvis behöver stå för det praktiska utförandet. Förutom möjlighet till områdesvis nedladdning finns även färdiga "Sverigepaket" framtagna på Lastkajen. Läs mer om dessa på Lastkajen.se.

 • Categories  

  Dataprodukten omfattar skogsbilvägar på Sveriges vägnät och beskriver data om vägens tillgänglighet för olika typer av fordon under olika tider på året. Företeelsetypen omfattar data om Vägens tillgänglighet för olika typer av fordon under olika tider på året. Företeelsetypen är knuten till vägnätet. Syftet är att visa tillgängligheten till vägnätet efter fordonstyp och årstid. Varje vägdel klassas för sig. Annars är praxis att en väg mellan två punkter klassas efter sitt sämsta avsnitt. Vägens tillgänglighet kan bl.a. på verka planering av transporter.