From 1 - 10 / 26
 • Categories  

  Yttre gränser för avverkningsanmälda områden. Anmälan till Skogsstyrelsen görs vid; föryngringsavverkning, avverkning för annat ändamål än virkesproduktion, uttag av skogsbränsle, användning av utländska trädslag, skyddsdikning och för samråd om åtgärder som väsentligt ändrar naturmiljön. I vissa fall krävs ett tillstånd. Sedan 1998 finns kartfiguren digitalt. Anmälningar som är giltiga (max 5 år) och är där högst 75% är avverkad visas.

 • Categories  

  Områden med samrådsplikt för vissa arbetsföretag. Beslutade enligt naturvårdslagen. Vissa av områdena har helt eller delvis upphört att gälla i samband med att området helt eller delvis ingått i bildande av naturreservat. Kartskiktet har uppdateringsbehov i detta avseende.

 • Categories  

  Under januari–mars 2008 har en under 2007 genomförd inventering av små avloppsanläggningar datalagts i Arc GIS 9.1. Dessutom har anläggningarnasverksamhetsområden digitaliserats för de anläggningar som var dimensionerande för minst 200 personekvivalenter. Arbetet utfördes som ett delprojekt inom Länsstyrelsens regeringsuppdrag gällande åtgärder för att minska enskilda avlopps påverkan på havsmiljön.Utsläpp av kväve och fosfor är beräknat för varje anläggning. Avloppsvatten: P 13,5 g/pd och N 1,66 g/pd (ref NV rapport 4425). Reningseffekt (reningsverk): P 89% och N 42,5 %. Reningseffekt (infiltration, markbädd och om info saknas): P 57,5 % och N 25 % (ref medelvärde av schablonvärden från NV).

 • Categories  

  Skiktet innehåller en sammanstälning av alla vandringshinder för vuxen öring och mört som har inventerats av Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Länsstyrelsen i Västmanlandslän, Länsstyrelsen i Örebro län och länsstyrelsen i Uppsala län som ligger inom Norra Östersjöns vattendistrikt. Underlaget användes för att bedöma kvalitetsfaktorn Kontinuitet inom vattenförvaltningsarbetet på länsstyrelserna.

 • Categories  

  Rassa vikar fältinventerades i augusti 2006. GIS-skiktet visar vilken undervattensvegetation som dominerade i olika delar i Rassa vikar vid inventeringstillfället. Täckningsgraden för varje art/grupp anges också för varje område.

 • Categories  

  Företeelsetypen innehåller uppgifter om huvudsakligt användningssätt som nätkomponent är ämnad för. Dataprodukten består av företeelsetypen Vägtrafiknät som tillhör produktgruppen NVDB. Företeelsetypen är knuten till svenska vägnätet. Dataprodukten ingår i NVDB som är en databas som innehåller data om Sveriges vägar. Syftet med Vägtrafiknät är att ange vägnätets huvudsakliga användningssätt som nätkomponent är ämnad för på vägsträcka. Vägtrafiknät är en märkning av vägsträckor där en vägsträcka kan vara bilnät, cykelnät eller gångnät. Förutom möjlighet till områdesvis nedladdning finns även färdiga "Sverigepaket" framtagna på Lastkajen. Läs mer om dessa på Lastkajen.se.

 • Categories  

  Dataprodukten omfattar data som anger att det finns en separation mellan gång- och cykelnät och bilnät samt vilken typ av separation det är. Dataprodukten registreras enbart på gång- och cykelnätet, där attributet GCMtyp har attributvärdet Cykelbana, Cykelfält, Gångbana eller Trottoar. GCM-nätet omfattar de vägsträckor där Vägtrafiknät är angivet som Cykelnät eller Gångnät. Dataprodukten består av företeelser av typen GCM-separation som tillhör produktgruppen NVDB-GCM. Att en gång- eller cykelväg har separation kan nyttjas i olika ruttningssituationer och ger även möjlighet för cyklister och fotgängare att med hjälp av en cykelreseplanerare eller motsvarande utrustning för fotgängare välja väg där separation mellan bilväg och gång- och cykelnät finns.

 • Categories  

  Dataprodukten omfattar data som anger att gång- och cykelnätet är belyst. Dataprodukten registreras enbart på gång- och cykelnätet, d v s de vägsträckor där Vägtrafiknät är angivet som ”Cykelnät” eller ”Gångnät”. Dataprodukten består av företeelser av typen GCM-Belyst som tillhör produktgruppen NVDB-GCM. Att gång- och cykelnätet är belyst kan nyttjas i olika ruttningssituationer och ger även möjlighet för cyklister och fotgängare att med hjälp av en cykelreseplanerare eller motsvarande utrustning för fotgängare välja väg där belysning finns.

 • Categories  

  Dataprodukten består av företeelsetypen C-Rekommenderad bilväg för cykeltrafik som tillhör produktgruppen NVDB-GCM.Dataprodukten omfattar data om rekommenderad bilväg för cykeltrafik som skapar kontinuitet i cykelnätet genom att peka ut lämpliga vägar i bilnätet för cykeltrafik. Dataprodukten kan enbart anknytas till bilnätet, d v s de vägsträckor där vägtrafiknät är angivet som ”Bilnät”, se referens #5 i DPS - Dataproduktspecifikation - "Det svenska vägnätet". Syftet med dataprodukten är att t ex i en cykelreseplanerare leda cykeltrafiken till de gator som är mest lämpade för cykeltrafik ur trafiksäkerhetssynpunkt eller av annat skäl.

 • Categories  

  Rassa vikar fältinventerades i augusti 2006. GIS-skiktet visar vilken undervattensvegetation som dominerade i olika delar i Rassa vikar vid inventeringstillfället. Täckningsgraden för varje art/grupp anges också för varje område.