From 1 - 10 / 10
 • Categories  

  Yttre gränser för avverkningsanmälda områden. Anmälan till Skogsstyrelsen görs vid; föryngringsavverkning, avverkning för annat ändamål än virkesproduktion, uttag av skogsbränsle, användning av utländska trädslag, skyddsdikning och för samråd om åtgärder som väsentligt ändrar naturmiljön. I vissa fall krävs ett tillstånd. Sedan 1998 finns kartfiguren digitalt. Anmälningar som är giltiga (max 5 år) och är där högst 75% är avverkad visas.

 • Categories  

  Företeelsetypen innehåller uppgifter om huvudsakligt användningssätt som nätkomponent är ämnad för. Dataprodukten består av företeelsetypen Vägtrafiknät som tillhör produktgruppen NVDB. Företeelsetypen är knuten till svenska vägnätet. Dataprodukten ingår i NVDB som är en databas som innehåller data om Sveriges vägar. Syftet med Vägtrafiknät är att ange vägnätets huvudsakliga användningssätt som nätkomponent är ämnad för på vägsträcka. Vägtrafiknät är en märkning av vägsträckor där en vägsträcka kan vara bilnät, cykelnät eller gångnät. Förutom möjlighet till områdesvis nedladdning finns även färdiga "Sverigepaket" framtagna på Lastkajen. Läs mer om dessa på Lastkajen.se.

 • Categories  

  Dataprodukten omfattar data som anger att gång- och cykelnätet är belyst. Dataprodukten registreras enbart på gång- och cykelnätet, d v s de vägsträckor där Vägtrafiknät är angivet som ”Cykelnät” eller ”Gångnät”. Dataprodukten består av företeelser av typen GCM-Belyst som tillhör produktgruppen NVDB-GCM. Att gång- och cykelnätet är belyst kan nyttjas i olika ruttningssituationer och ger även möjlighet för cyklister och fotgängare att med hjälp av en cykelreseplanerare eller motsvarande utrustning för fotgängare välja väg där belysning finns.

 • Categories  

  Dataprodukten består av företeelsetypen C-Rekommenderad bilväg för cykeltrafik som tillhör produktgruppen NVDB-GCM.Dataprodukten omfattar data om rekommenderad bilväg för cykeltrafik som skapar kontinuitet i cykelnätet genom att peka ut lämpliga vägar i bilnätet för cykeltrafik. Dataprodukten kan enbart anknytas till bilnätet, d v s de vägsträckor där vägtrafiknät är angivet som ”Bilnät”, se referens #5 i DPS - Dataproduktspecifikation - "Det svenska vägnätet". Syftet med dataprodukten är att t ex i en cykelreseplanerare leda cykeltrafiken till de gator som är mest lämpade för cykeltrafik ur trafiksäkerhetssynpunkt eller av annat skäl.

 • Categories  

  Dataprodukten omfattar data som anger att det finns en separation mellan gång- och cykelnät och bilnät samt vilken typ av separation det är. Dataprodukten registreras enbart på gång- och cykelnätet, där attributet GCMtyp har attributvärdet Cykelbana, Cykelfält, Gångbana eller Trottoar. GCM-nätet omfattar de vägsträckor där Vägtrafiknät är angivet som Cykelnät eller Gångnät. Dataprodukten består av företeelser av typen GCM-separation som tillhör produktgruppen NVDB-GCM. Att en gång- eller cykelväg har separation kan nyttjas i olika ruttningssituationer och ger även möjlighet för cyklister och fotgängare att med hjälp av en cykelreseplanerare eller motsvarande utrustning för fotgängare välja väg där separation mellan bilväg och gång- och cykelnät finns.

 • Categories  

  Datamängden omfattar bullerkartläggningar enligt förordning för omgivningsbuller utförda 2007, 2012 och 2017. Kartläggningen 2017 omfattar beräknat buller för statliga vägar och järnvägar med en trafikering över 3 miljoner fordon årligen respektive 30 000 tåg per år samt flygplatser med fler än 50 000 flygrörelser per år.

 • Categories  

  Värdefulla dellandskap i Östra Vätterbrantsområdet, från skogsstrategin

 • Categories  

  Tjänsten tillhandahåller datamängder för bullerkartläggningar enligt förordning för omgivningsbuller utförda 2007, 2012 och 2017. Kartläggningen 2017 omfattar beräknat buller för statliga vägar och järnvägar med en trafikering över 3 miljoner fordon årligen respektive 30 000 tåg per år samt flygplatser med fler än 50 000 flygrörelser per år.

 • Categories  

  Datamängden omfattar bullerkartläggningar enligt förordning för omgivningsbuller utförda 2007, 2012 och 2017. Kartläggningen 2017 omfattar beräknat buller för statliga vägar och järnvägar med en trafikering över 3 miljoner fordon årligen respektive 30 000 tåg per år samt flygplatser med fler än 50 000 flygrörelser per år.

 • Categories  

  OBS! Gammal datamängd som inte uppdateras längre. Data om naturolyckor. Dokumentation om bakomliggande orsaker, händelseförlopp, hantering och lärdomar från naturolyckor finns samlat i en nationell naturolycksdatabas. Databasen fungerar som ett stöd och en kunskapskälla för myndigheter i deras förberedande och förebyggande säkerhetsarbete eller i utbildningssammanhang. Informationen är tillgänglig för alla som vill läsa om händelser som inträffat i deras närhet eller i övriga Sverige. För några av händelserna har shp-filer skapats över utbredningen av enskilda händelser, ex. skyfall, stormar. Data om inträffade naturolyckor inom Sveriges gränser finns som punkt eller ytobjekt.