From 1 - 3 / 3
  • Categories  

    Marine primary productivity is not available from the NASA Ocean Color website. Currently the best product available for marine primary productivity is available through Oregon State University’s Ocean Productivity Project. A monthly global Net Primary Productivity product at 9 km spatial resolution has been selected for this analysis. The algorithm used to create the primary productivity is a Vertically Generalized Production Model (VGPM) created by Behrenfeld and Falkowski (1997). It is a “chlorophyll-based” model that estimates net primary production from chlorophyll using a temperature-dependent description of chlorophyll photosynthetic efficiency (O’Malley 2010). Inputs to the function are chlorophyll, available light, and photosynthetic efficiency.

  • Categories  

    Blekeinventering i Jämtlands län med naturvärdesklassning på objektsnivå. Inventerades under perioden 1995. Rapport för materialet Blekeområden i Jämtland. Naturvärdesklassning enligt följande 0 Oklassade objekt 1 Mycket höga naturvärden 2 Höga naturvärden 3 Vissa naturvärden 4 Låga naturvärden

  • Categories  

    Sefari-systemet har utvecklats för att motsvara de krav som finns för återrapportering av tillsyn enligt rådets direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår, det så kallade Seveso III-direktivet, till EU-kommissionen. I Sverige har direktivet implementerats genom bland annat lagen (SFS 1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Det nya Sefari-systemet omfattar verksamheter enligt Sevesolagstiftningen, verksamheter enlig lagen om skydd mot olyckor och förordningen om utvinningsavfall samt Inspiredirektivet. Sefari-systemet innefattar verksamheter som hanterar farliga ämnen i stor omfattning (bland annat Sevesoverksamheter), dammanläggningar, kärntekniska anläggningar, flygplatser och gruvor med flera. Allt i enlighet med de olika lagstiftningarna. Informationen i systemet används till exempel som underlag för MSB:s rapportering till EU-kommissionen om hur Sverige efterlever Sevesodirektivet, vid tillsynsvägledning samt i olika sammansställningar. Sefari-systemet ger möjlighet för länsstyrelserna att uppdatera informationen i systemet via Internet. OBS! Eftersom Sevesodatabasen inte ursprungligen skapades för att redovisa data geografiskt finns vissa brister. Den position ett objekt har kan i vissa fall peka på platsen för huvudkontoret och inte för anläggningen som bedriver den farliga verksamheten.