From 1 - 10 / 25
  • The Arctic SDI Geoportal provides access to geospatial data and services available via the Arctic SDI to support and facilitate monitoring, management and decision making, and support sustainable development in the Arctic. Specifically, the Arctic SDI Geoportal facilitates the discovery, visualization, evaluation, download and integration of geographic data from a variety of sources for the Arctic. The Arctic SDI Geoportal is the result of cooperative efforts between the National Mapping Agencies (NMAs) of the eight Arctic Council Member countries - Canada, Denmark, Finland, Iceland, Norway, Russia, Sweden and the United States. The Arctic SDI Geoportal includes reference data (such as the Arctic SDI basemap or Pan-Arctic Digital Elevation Model) and thematic data from various sources. Thematic data section includes themes such as oceans, climatology and geoscientific information. Most of the data covers the Arctic or the involved Arctic countries, but new data with a smaller or larger geographical extent may be accepted. The Geoportal allows searching placenames via a circumpolar gazetteer, and embedding interactive maps to any website. Some of the features require registration.

  • Categories  

    Tjänsten ger möjlighet att söka bland de officiella bebyggelse- och naturnamn som finns i Lantmäteriets ortnamnsregister och visa dem i en karta eller ett ortofoto. Ortnamnsinformationen omfattar: - län - länsnamn - kommun - kommunnamn - socken- och stadkod - socken och stadnamn - ort-ID - ortnamn - koordinat. Ortnamnsregistret uppdateras löpande.

  • Categories  

    Produkten Fastighetsuttag ger dig möjlighet att beställa fastighetsinformation i digital form utifrån ett geografiskt område (kommun, län, riket) och/eller en viss bestämd stock av fastigheter. Informationen redovisar förhållandet vid datumet för uttaget och levereras enligt överföringsformatet (ÖFF) som textfiler. Genom ett fastighetsuttag kan du få fram information om allmänna-, adress-, inskrivnings- och byggnadsdelen samt rättighets-, plan- och taxeringsinformation som finns i fastighetsregistret hos Lantmäteriet. Vid en beställning av fastighetsuttag där personuppgifter och/eller inteckningar ingår krävs särskilda skäl.

  • Categories  

    Tjänsten ger möjlighet att hämta information om adresser från fastighetsregistrets adressdel. Tjänsten består av ett antal fördefinierade delar som kan hämtas tillsammans eller var och en för sig. Fastighetsregistrets adressdel innehåller uppgifter om så kallade belägenhetsadresser. Belägenhetsadressen kan ha viss tilläggsinformation, till exempel postnummer, postort, populärnamn och adressplatsanmärkning.

  • Categories  

    Aktuell information om fastigheter och samfälligheter finns i Fastighetsregistrets allmänna delen. Där finns bl. a.: •fastighetsindelning, både gällande och historisk •fastighetsrättsliga åtgärder, t.ex. avstyckningar •nuvarande och tidigare fastighetsbeteckning •centralpunktskoordinat •läns- och kommuntillhörighet •fastighetens areal

  • Categories  

    Tjänsten ger möjlighet att hämta taxeringsinformation från fastighetsregistrets taxeringsdel. Tjänsten består av ett antal fördefinierade delar som kan hämtas tillsammans eller var och en för sig. Fastighetsregistrets taxeringsdel innehåller taxerings- och värderingsenhetsuppgifter för mark och byggnader.

  • Categories  

    Tjänsten används för att få en lista på de registerenheter och taxeringsenheter som ett företag/organisation är lagfaren/taxerad ägare till eller tomträttsinnehavare till. Svaret kan användas i andra geodatatjänster för att hämta information.

  • Categories  

    SWEPOS (Lantmäteriets stödsystem för satellitpositionering i Sverige) nätverks-DGNSS-tjänst erbjuder navigeringsstöd och positionering med en halvmeters noggrannhet i realtid. Med begreppet DGNSS menas vanligen relativ kodmätning i realtid på en frekvens, det vill säga GNSS-mottagarens (Global Navigation Satellite System) position bestäms relativt en känd punkt.

  • Categories  

    Akt Direkt är en tjänst för att integrera åtkomst till akter som finns i en del av Lantmäteriets arkiv till egna system. Tjänsten tillhandahåller akter från statliga och kommunala lantmäteriarkiv som finns tillgängliga hos Lantmäteriet. Akterna tillhandahålls i bildformatet DjVu och det behövs en bildvisare för att kunna se bilderna.

  • Categories  

    Tjänsten ger möjlighet att hämta information om gemensamhetsanläggningar från fastighetsregistrets allmänna del. Tjänsten består av ett antal fördefinierade delar som kan hämtas tillsammans eller var och en för sig. Fastighetsregistrets allmänna del innehåller information om gemensamhetsanläggningar. En gemensamhetsanläggning är en anläggning för t.ex. väg, vatten- och avlopp, energianläggning eller trapphus och hiss. En gemensamhetsanläggning är till nytta för och ägs av flera fastigheter.