From 1 - 10 / 17
 • The Arctic SDI Geoportal provides access to geospatial data and services available via the Arctic SDI to support and facilitate monitoring, management and decision making, and support sustainable development in the Arctic. Specifically, the Arctic SDI Geoportal facilitates the discovery, visualization, evaluation, download and integration of geographic data from a variety of sources for the Arctic. The Arctic SDI Geoportal is the result of cooperative efforts between the National Mapping Agencies (NMAs) of the eight Arctic Council Member countries - Canada, Denmark, Finland, Iceland, Norway, Russia, Sweden and the United States. The Arctic SDI Geoportal includes reference data (such as the Arctic SDI basemap or Pan-Arctic Digital Elevation Model) and thematic data from various sources. Thematic data section includes themes such as oceans, climatology and geoscientific information. Most of the data covers the Arctic or the involved Arctic countries, but new data with a smaller or larger geographical extent may be accepted. The Geoportal allows searching placenames via a circumpolar gazetteer, and embedding interactive maps to any website. Some of the features require registration.

 • Categories  

  Söktjänst för svenska metadata enligt EU, med metadata enligt Inspire-profilen. (Svenska metadataprofilen)

 • Categories  

  Innehåll: Riksintressen energiproduktion punkter och ytor, nationalstadspark, skyddade vattendrag, slutförvaring kärnavfall, värdefulla ämnen och material, friluftsliv, högexploaterad kust, kulturmiljövård, natura 2000 (från NV VicNatur), naturvård, obruten kust, obrutet fjäll, rennäring, rörligt friluftsliv, vindbruk (16 st lager). RT902.5gV, SWEREF99TM och WGS84.

 • Categories  

  Baskartan är den grundläggande kartinformationen som täcker hela kommunen. Informationen består av vägar, byggnader, anläggningar på allmän mark, fastigheter, adresstext, stomnätspunkter och höjdkurvor. Baskartan används som översiktskarta samt underlag för projektering och planering.

 • Categories  

  Utsläpp i siffror är ett utsläppsregister (PRTR, Pollutant Release and Transfer Register) liknande dem som finns i flera länder inom Europa och globalt. Registret innehåller en databas med utsläpp från de cirka 1100 största företagen i Sverige som bedriver en verksamhet som klassas som miljöfarlig. För vissa luftföroreningar visas Sveriges årliga totala utsläpp. Siffrorna som visas är offentliga. De finns i den miljörapport som varje företag ska lämna till sin tillsynsmyndighet en gång per år. Alla företag som det finns uppgifter om i registret har tillstånd för sin verksamhet och för sina utsläpp. "Utsläpp till luft" är baserade på de siffror som Sverige rapporterar årsvis till Klimat- och Luftvårdskonventionerna. Syftet med registret är att uppfylla kraven i Århuskonventionen – att tillgängliggöra information om utsläpp till miljön på ett enkelt sätt. Naturvårdsverket sammanställer också data om utsläpp för att lämna till regeringen som underlag för politiska beslut.

 • Categories  

  Kartverktyget är ett stöd för alla som arbetar med naturvårdsfrågor eller planering av mark och vatten i Sverige. Även du som är friluftsintresserad kan ha glädje av kartverktyget. I Skyddad natur hittar du information om alla skyddade områden i Sverige, Sveriges Natura 2000-områden och andra områden med höga naturvärden som ingår i nationella planer för skydd eller är utpekade i internationella konventioner. Det nya kartverktyget ersätter de tidigare två verktygen för Skyddad natur och Natura 2000. All information som presenteras finns tillgänglig som öppna data och tjänster för dig som vill hämta hem data eller använda tjänsterna för att bygga upp egna appar eller webbplatser. Naturvårdsverket har fler öppna data och tjänster. Du hittar dem på Miljödataportalen (http://mdp.vic-metria.nu/miljodataportalen/)

 • Categories  

  Produkten Fastighetsprisuttag ger dig möjlighet att beställa fastighetsprisinformation i digital form för integrering i dina egna system. Informationen levereras enligt fastighetsprisformatet som textfiler.

 • Categories  

  SWEPOS (Lantmäteriets stödsystem för satellitpositionering i Sverige) nätverks-DGNSS-tjänst erbjuder navigeringsstöd och positionering med en halvmeters noggrannhet i realtid. Med begreppet DGNSS menas vanligen relativ kodmätning i realtid på en frekvens, det vill säga GNSS-mottagarens (Global Navigation Satellite System) position bestäms relativt en känd punkt.

 • Categories  

  ArkivSök är en e-tjänst som du kan söka och titta på innehållet i förrättningsakter samt planer och bestämmelser från SLM och KLM. Förrättningsakterna innehåller oftast en karta med tillhörande handlingar och beskriver hur fastigheten bildades eller vilken förändring som har skett på den. Planerna och bestämmelserna innehåller information om användningen av mark och vatten. I Lantmäteristyrelsens arkiv finns de äldsta akterna i jordeböcker samt renritade kopior av förrättningsakter från lantmäterimyndigheternas arkiv. Det finns akter mellan åren 1628 fram till idag. Utöver akter finns ekonomiska och topografiska kartor från Rikets allmänna kartverks arkiv mellan åren 1827-1978. Används av avtalskunder.

 • Categories  

  SWEPOS (Lantmäteriets stödsystem för satellitpositionering i Sverige) nätverks-RTK-tjänst (Real-Time Kinematic) erbjuder navigeringsstöd och positionering med centimeternoggrannhet i realtid.