From 1 - 10 / 25
 • The Arctic SDI Geoportal provides access to geospatial data and services available via the Arctic SDI to support and facilitate monitoring, management and decision making, and support sustainable development in the Arctic. Specifically, the Arctic SDI Geoportal facilitates the discovery, visualization, evaluation, download and integration of geographic data from a variety of sources for the Arctic. The Arctic SDI Geoportal is the result of cooperative efforts between the National Mapping Agencies (NMAs) of the eight Arctic Council Member countries - Canada, Denmark, Finland, Iceland, Norway, Russia, Sweden and the United States. The Arctic SDI Geoportal includes reference data (such as the Arctic SDI basemap or Pan-Arctic Digital Elevation Model) and thematic data from various sources. Thematic data section includes themes such as oceans, climatology and geoscientific information. Most of the data covers the Arctic or the involved Arctic countries, but new data with a smaller or larger geographical extent may be accepted. The Geoportal allows searching placenames via a circumpolar gazetteer, and embedding interactive maps to any website. Some of the features require registration.

 • Categories  

  Söktjänst för svenska metadata enligt EU, med metadata enligt Inspire-profilen. (Svenska metadataprofilen)

 • Categories  

  Tjänsten ger möjlighet att söka aktuella uppgifter om fastighetsbeteckningar, samfälligheter och gemensamhetsanläggningar ur den allmänna delen av Lantmäteriets fastighetsregister och visa dem i en karta eller ett ortofoto. Informationen omfattar: - registerbeteckning - status - koordinat. Registerbeteckning i Lantmäteriets fastighetsregister uppdateras dagligen av statliga och kommunala lantmäterimyndigheter. Tjänsten kan beställas fristående, men används framför allt tillsammans med andra direkttjänster.

 • Categories  

  Tjänsten tilhandahåller dagliga dataset med förändringar av trafiksäkerhetsrelaterade vägdata och produceras i linje med TN-ITS-ramverket. Datamängden och dess distributionssätt är ett resultat av det tidigare deltagandet i EU-projektet ROSATTE. Då detta projekt avslutades beslutade Trafikverket att realisera projektresultatet som en tjänstebaserad lösning för daglig leverans av förändringar av trafiksäkerhetsrelaterad vägdata. TN-ITS (Transport Network ITS Spatial Data) en samarbetsplattform på europeisk nivå, som förvaltar och vidareutvecklar det tekniska och organisatoriska ramverk som är framtaget för att på ett enhetligt sätt tillhandahålla grundläggande spatial trafiksäkerhetsinformation som är av statisk karaktär.

 • Categories  

  Tjänsten ger möjlighet att hämta information om adresser från fastighetsregistrets adressdel. Tjänsten består av ett antal fördefinierade delar som kan hämtas tillsammans eller var och en för sig. Fastighetsregistrets adressdel innehåller uppgifter om så kallade belägenhetsadresser. Belägenhetsadressen kan ha viss tilläggsinformation, till exempel postnummer, postort, populärnamn och adressplatsanmärkning.

 • Categories  

  Tjänsten ger möjlighet att hämta information om byggnader från fastighetsregistrets byggnadsdel när du behöver den. Tjänsten består av ett antal fördefinierade delar som kan hämtas tillsammans eller var och en för sig. Fastighetsregistrets byggnadsdel innehåller information om byggnader med byggnadsändamål: • Bostad • Industri • Verksamhet • Samhällsfunktion • Ekonomibyggnad • Komplementbyggnad • Övrig byggnad

 • Categories  

  Aktuell information om fastigheter och samfälligheter finns i Fastighetsregistrets allmänna delen. Där finns bl. a.: •fastighetsindelning, både gällande och historisk •fastighetsrättsliga åtgärder, t.ex. avstyckningar •nuvarande och tidigare fastighetsbeteckning •centralpunktskoordinat •läns- och kommuntillhörighet •fastighetens areal

 • Categories  

  Baskartan är den grundläggande kartinformationen som täcker hela kommunen. Informationen består av vägar, byggnader, anläggningar på allmän mark, fastigheter, adresstext, stomnätspunkter och höjdkurvor. Baskartan används som översiktskarta samt underlag för projektering och planering.

 • Categories  

  Förvaltningssystem för broar, tunnlar, färjelägen och stödkonstruktioner för vägar och järnvägar. Täckning: statligt väg och järnvägsnät, vissa kommunala vägar (i juni 2014 drygt 90 kommuner). En viss del av informationen är öppen i systemet, men för dig som ska arbeta med BaTMan och förvaltning av byggnadsverk krävs ett användarkonto.

 • Categories  

  Tjänsten ger möjlighet att hämta referens till fastighet eller samfällighet genom att ange adress.