From 1 - 8 / 8
 • Categories  

  Företeelsetypen avser vägsträckor som har Automatisk Trafikövervakning med Hastighetskameror. Sträckan börja vid första skylt och slutar där första skylt finns i motsatt riktning. Syftet med dataprodukten är att visa var de vägsträckor som har Automatisk Trafikövervakning med Hastighetskameror finns. Dataprodukten (företeelsetypen) beskrivs genom att den ges en utbredning, ett läge på vägnätet, samt en eller flera attributtyper. I en del fall saknas attributtyper och då beskrivs enbart företeelsernas anknytning till vägnätet. Alla företeelsetyper anknyts till vägnätet för att de skall kunna betraktas på ett enhetligt sätt i förhållande till varandra samt till vägnätet. Företeelsens läge på vägnätet – utbredningen – skapas genom att applicera företeelsens läge på en eller flera giltiga referenslänksidentiteter. Det finns olika typer av utbredningar för att beskriva företeelsens läge; sträcka, punkt, nod, sväng, vägutbredning samt vägutbredning med värd. De flesta företeelsetyper har utbredningstypen sträcka. Beskrivningen för en företeelsetyp görs med en eller flera attributtyper genom giltiga datatyper och värdemängder. Alla företeelser har ett unikt id samt en giltighet i tiden. Företeelsers giltighet på vägnätet beskrivs genom giltigheten på företeelsens anknytning till vägnätet samt vägnätets giltighet i tiden.

 • Categories  

  Dataprodukten består av företeelsetypen Miljözon som tillhör produktgruppen NVDB samt produktundergruppen Trafikregelföreteelsetyper i NVDB. Dataprodukten omfattar trafikregel om miljözon. Dataprodukten registreras på bilnätet. Bilnätet omfattar de referenslänkar där vägtrafiknät är angivet som Bilnät. Dataprodukten syftar till att visa avgränsning av miljözoner. Dataprodukten härleds från befintliga trafikregler och kan användas för reglering av trafikens framkomlighet. Regleringen sker genom att applikationer för ruttplanering och navigering förhindrar att fordon, som inte uppfyller vissa miljökrav, färdas i miljöer där man vill begränsa luftföroreningarna.

 • Categories  

  Företeelsetypen avser de mätplatser som används för Automatisk Trafiksäkerhetskontroll. Förutom de mätplatser som sitter i tunnlar. Syftet med dataprodukten är att visa var de mätplatser som används för Automatisk Trafiksäkerhetskontroll är lokaliserade.

 • Categories  

  Gagnasafn (GDB) NI_J5v_Surtsey: Surtsey Jarðfræðikort 1:5.000 [Surtsey Geological map 1:5.000]. Jarðfræðikort af Surtsey gefur nákvæma mynd af jarðmyndunum eyjarinnar. Einnig er sýnt hvaða breytinar hafa orðið á eynni síðan gosum lauk. Fyrsta útgáfa sýnir eyjuna 1998, en önnur útgáfa eyjuna 2004. Surtsey var lýst friðland árið 1965 og náttúruminjastaður á heimsminjaskrá UNESCO árið 2008 vegna þeirra rannsókna sem þar fara fram. [The geological map of Surtsey gives an accurate picture of the island´s geological formations. It also shows changes that have taken place since the eruption ceased. The first edition shows the island in 1998, the second in 2004. Surtsey was declared a nature reserve in 1965 and a World Heritage site in 2008 in order to conserve it for specialised research.]

 • Categories  

  ArkivSök är en e-tjänst som du kan söka och titta på innehållet i förrättningsakter samt planer och bestämmelser från SLM och KLM. Förrättningsakterna innehåller oftast en karta med tillhörande handlingar och beskriver hur fastigheten bildades eller vilken förändring som har skett på den. Planerna och bestämmelserna innehåller information om användningen av mark och vatten. I Lantmäteristyrelsens arkiv finns de äldsta akterna i jordeböcker samt renritade kopior av förrättningsakter från lantmäterimyndigheternas arkiv. Det finns akter mellan åren 1628 fram till idag. Utöver akter finns ekonomiska och topografiska kartor från Rikets allmänna kartverks arkiv mellan åren 1827-1978. Används av avtalskunder.

 • Categories  

  OBS! Gammal datamängd som inte uppdateras längre. Databasen innehåller uppgifter om stora olyckor i Sverige från 1950 och framåt. Med stora olyckor menas olyckor där minst fyra personer har omkommit, minst tio personer har skadats eller där konsekvenserna på annat sätt bedömts vara särskilt omfattande. Detta arbete omfattade genomgångar av årsböcker, tidningsartiklar, rapporter från diverse kommissioner, andra rapporter med anknytning till området. En del uppgifter har även kompletterats efter kontakt med de kommuner där olyckor inträffat. Datamaterialet har därefter kompletterats årligen. Databasen uppdateras inte längre.

 • Categories  

  Depåer inom Sydlänen, där material för att bekämpa skogsbränder finnes att hämta ut.

 • Categories  

  Kartet viser utbredelsen av nordøstarktisk hyse. For mer informasjon se: http://www.imr.no/temasider/fisk/hyse/nordostarktisk_hyse/nb-no