From 1 - 10 / 19
 • Categories  

  Hydrographical measurements (pressure, temperature, salinity) undertaken within German sole survey in the North Sea. The dataset contains temperature and salinity profiles taken at haul positions. The data are interpolated vertically into 1-m depth intervals.Data are structured in 2D. However, by the value of water pressure the vertical axis is given.

 • Categories  

  The survey aims to collect data on distribution and relative abundance, with biological information, on commercial and other fish and invertebrate species in the German exclusive economic zone in the North Sea. Possible changes due to the increasing industrialization are to be detected. An annual exchange between the demersal trawl and the beam trawl is taking place.Gear: Demersal trawl (Cod hopper) with 200 mm rubber discs, 20 mm mesh in the cod-end, haul duration 30 min7 meter beam trawl with 5 ticklers, 20 mm mesh in the cod-end, 80 mm mesh in the net, haul duration 15 min.Data are structured in 2D. However, by the value of water pressure the vertical axis is given.

 • Categories  

  Hydrographical measurements undertaken within german Winter Crangon Survey (WCG) in the southern North Sea. The dataset contains temperature and salinity profiles taken at haul positions. The data are interpolated vertically into 1-m depth intervals.Data are structured in 2D. However, by the value of water pressure the vertical axis is given.

 • Download service for metadata including datasets and services related to the Arctic Spatial Data Infrastructure (Arctic SDI)

 • Categories  

  Hydrographical measurements (pressure, temperature, salinity) undertaken within German Greenland Survey. The dataset contains temperature and salinity profiles taken at haul positions. The data are interpolated vertically into 1-m depth intervals.Data are structured in 2D. However, by the value of water pressure the vertical axis is given.

 • Categories  

  Dataprodukten innehåller uppgifter om slamsugningsbrunnars lokalisering inom vägområdet.Syftet med dataprodukten är att kunna lokalisera slamsugningsbrunnar för underhållsåtgärder.

 • Categories  

  Dataprodukten består av företeelser av typen Pendlings- och serviceväg som tillhör produktgruppen STVDB samt produktundergruppen Administrativa företeelsetyper i STVDB. Dataprodukten omfattar data om ett utpekat vägnät för arbetspendling, servicetransporter och kollektivtrafik kring större tätorter. Viktiga nationella och regionala stråk som är utpekade på basis av trafikvolym, arbetspendlingsmönster och kollektivtrafikresande, i syfte att säkerställa tillförlitliga transporter kring större tätorter. Syftet med dataprodukten är att säkerställa tillförlitliga transporter kring större tätorter.

 • Categories  

  Dataprodukten består av företeelser av typen Storstadsväg som tillhör produktgruppen STVDB samt produktundergruppen Administrativa företeelsetyper i STVDB. Företeelsetypen markerar ett begränsat vägnät med vägar i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö med stor trafikvolym. Vägnätet har gemensamma egenskaper när det gäller särskilda behov av drift och underhåll främst kopplat mot framkomlighet. Syftet med dataprodukten är att markera delar av huvudvägnätet i storstadsregionerna.

 • Categories  

  Inom ramen för förstudien/utvecklingsprojektet "Geoteknisk sektorsportal - nationell datainfrastruktur för tillgång till genomförda geotekniska undersökningar" har en webbapplikation för registrering av (både analoga och GeoSuite digitala) geotekniska undersökningsområden utvecklats. Registering sker via ett särskilt WFS/OpenLayers-baserat gränssnitt eller som uppladd shp enligt en fastlagd struktur. I projektet deltar SGI, SGU, Trafikverket, SKL och Lantmäteriet och med finansiering från MSB. SGI är värd/huvudman för registreringsapplikationen och publicering av WMS. [Geoteknik]

 • Categories  

  Dataprodukten omfattar vägar som av regeringen är beslutade att klassificeras som stamväg och utgör ett sammanhängande nationellt stamvägnät/huvudvägnät. Staten genom Trafikverket är väghållare för vägar som ingår i stamvägnätet och har därigenom ansvar för bland annat planering av drift, underhåll och bärighet. Det nationella stamvägnätet utgör en del av det svenska huvudvägnätet och består av allmänna vägar som är av en särskilt stor betydelse för landets välfärdsutveckling och som därav ska vara av en hög och jämn standard. De vägar som ingår i det nationella stamvägnätet finansieras inom budget för Nationella planen för transportsystemet, medan övriga allmänna vägar upptas inom regionala infrastrukturplaner.