From 1 - 10 / 204
 • Categories  

  Norges maritime grenser er en samlebetegnelse for grenser og soner i havområder som inngår i Norges lover og forskrifter.

 • Categories  

  Traktorveger fra FKB data og Skogsbilveger fra Vegnett data. Tjenesten har blitt gjort for bruk i en NIBIO web klient.

 • Categories  

  Tjenesten inneholder FKB data i større målestokk en 1:12000 i gråtone.

 • Categories  

  Tjenesten inneholder FKB data i større målestokk en 1:12000

 • Categories  

  Tjenesten inneholder topografiske kart i målestokken 1:500 til 1:10M.

 • Categories  

  Tjenesten viser N5 Raster data

 • Categories  

  WMS-tjeneste som viser turruter i Norge. Datasettet inneholder fotruter, skiløyper, sykkelruter, andre ruter og tilretteleggingstiltak i friluftslivsområder, wms-tjenesten viser foreløpig kun fotruter, skiløyper, sykkelruter og andre ruter. Dataene kan brukes i prosesser etter plan- og bygningsloven (kommuneplanlegging og saksbehandlingsom for eksempel byggesak) i kommunene, til analyser, rapportering, oppslag og visualisering av ruter til turplanlegging.

 • Categories  

  WMS tjenesten viser dybdeforhold i norske sjøområder som skyggerelieff med oppløsning 5 m, 25 m, 50 m. Visningen er målestokk avhengig og viser mer detaljer ettersom en zoomer inn i kartet. Ved å zoome inn i kartet vil en automatisk gå over til høyere oppløsning dersom datagrunnlaget tillater det. 25 m og 5 m oppløsning finnes i hovedsak utenfor territorialgrensen (12 nautiske mil). Innenfor territorialgrensa er dybdedata med høyere oppløsning enn 50 m i hovedsak gradert informasjon. Unntaket er områder som har blitt avgradert av Forsvaret, slik som eksempelvis Søre Sunnmøre og korallområdet Hola utenfor Vesterålen. Skyggerelieffet er i hovedsak avledet av regulære grid (Sjø terrengmodeller), som er basert på moderne multistrålemålinger.

 • Categories  

  Inneholder generaliserte dybdekurver for norske kyst- og havområder. Dybdekurvene er grove og har varierende kvalitet og nøyaktighet.

 • Categories  

  Tjenesten inneholder georefererte historiske amtskart. Amtskartserien eller "de egentlige Amtskartene" (1:200 000) var den første kartserien over Norge som kom i regulært salg. Det første bladet ble utgitt i 1826 og serien utkom over en periode på 90 år. Utgivelsen av amtskartene sluttet før Nordland fikk sine kartblad. NGO var da i gang med å produsere en ny og mer moderne serie i større målestokk som skulle dekke hele fylket. Amtskart var å finne i handelen fram til ca 1960.