From 1 - 10 / 204
 • Categories  

  Denne tjenesten kan brukes til å lage fargeleggingskart til 1:5000m. Den inneholder omrisser av veier, jernbaner, broer, vann og hus i Norge. For mer informasjon gå til: http://www.kartverket.no/Kart/fargelegg-byen-din/ For å lage fargeleggingskart for ditt eige område gå til: http://www.norgeskart.no/fargelegg

 • Categories  

  WMS-tjeneste over grunnkretser. Grunnkretser er Statistisk sentralbyrå sin inndeling av kommunene i mindre, statistiske inndelinger.

 • Categories  

  Denne tjenesten inneholder fjellskygger. Den er ment for å kombineres med andre tjenester.

 • Categories  

  Tjenesten viser enkelt eiendomskart basert på daglig uttrekk fra Matrikkelen (Geonorge distribusjonsløsning). Skiller ikke mellom ulike matrikkelenhetstyper. Viser ikke anleggsprojeksjonsflater (anleggseiendom, volumer over/under bakken). Skiller ikke på god eller dårlig stedfestingsnøyaktighet. Viser hjelpelinjer stiplet. Inneholder også adressepunkt.

 • Categories  

  Tjeneste over planområder som viser plangrensene til vedtatte arealplaner, og planområdenes egenskaper. Inneholder planområder både for vedtatte reguleringsplaner og kommuneplaner.

 • Categories  

  WMS-tjeneste som viser turruter i Norge. Datasettet inneholder fotruter, skiløyper, sykkelruter, andre ruter og tilretteleggingstiltak i friluftslivsområder, wms-tjenesten viser foreløpig kun fotruter, skiløyper, sykkelruter og andre ruter. Dataene kan brukes i prosesser etter plan- og bygningsloven (kommuneplanlegging og saksbehandlingsom for eksempel byggesak) i kommunene, til analyser, rapportering, oppslag og visualisering av ruter til turplanlegging.

 • Categories  

  Norwegian Download service for Inspire HydroPhysicalWaters

 • Categories  

  Tjenesten inneholder oversiktsdata over dybdeforholdene i norske havområder samt detaljerte skyggerelieff langs kysten i Nord-Norge. Dataene har ulike kilder og svært varierende kvalitet. Oversiktsdataene må kun brukes som bakgrunnsinformasjon. De detaljerte skyggerelieffene er av god kvalitet basert på moderne målinger.

 • Categories  

  Tjenesten viser stormflo med gjentaksintervall på 20, 200 og 1000 år basert på nåsituasjonen, og beregnet og korrigert for havnivåstigning og landheving i 2050 og 2090. Stormflo oppstår når endringer i lufttrykk og vind endrer vannstanden betraktelig. Sammenfaller stormflo med en springperiode kan dette resultere i ekstra høy vannstand. En springperiode er en periode hvor tidevannet vil være høyere da krefter fra måne og sol virker i samme retninger rundt ny- og fullmåne. På grunn av stigende temperatur i havet og atmosfæren vil man i framtiden kunne oppleve stigende havnivå. Dette skyldes i stor grad termisk ekspansjon av vann, men også smeltevann fra tilbaketrekkende isbreer som tilføres havet. I store deler av Norge bremses noe av havnivåstigningen på grunn av landheving etter siste istid. Stormfloberegningene vil likevel være viktige i planarbeid slik at man skaffer oversikt over risiko og sårbarhet som følge av havnivåstigning og stormflo. Se produktspesifikasjon for ytterligere informasjon.

 • Categories  

  Tjenesten illustrerer den landsdekkende terrengmodellen ( DTM 10 ) som et fargekodet relieff. Det er tre lag som viser utstrekningen til de enkelte cellene i de tre forskjellige UTM - sonene. I tillegg er det to lag som viser i hvilke områder de ulike datasettene er blitt benyttet til å bygge opp terrengmodellen.