From 1 - 10 / 30
 • Categories  

  Gagnasafn (GDB) NI_reit_v_LiflandfraedilegSvaedi_sveppir: Líflandfræðileg svæði fyrir sveppi [Bio-geographical provinces for fungi in Iceland]. Reitakerfið er notað til að sýna grófa útbreiðslu sveppa eftir landshlutum og byggir á 10 km reitakerfi NÍ. Fláka- og línulag.

 • Categories  

  Utbredningsskikt för 50-års flödet/nivån i dagens klimat motsvarande hotkartor/riskkartor för de områden med betydande översvämningsrisk enligt förordningen om översvämningsrisker (SFS 2009:956) 2018. För vattendrag finns endast utbredningsskikt för ett avgränsat område och inte hela vattendraget. Om ett område identifierats utifrån vattendrag och det i området också finns en sjö så finns även hotkartor/riskkartor framtagna för dessa. Datamängden är ett resultat av revideringen av steg 2 för cykel 2 (2019) inom översvämningsdirektivet men även för steg 2 i cykel 1 (2013) finns även med i datamängden. För vattendrag har en 2 dimensionell hydraulisk modell använts för att ta fram utbredningen. För Vänern, Vättern och Mälaren har en analys av höjd använts. Vilken cykel respektive hotkarta/riskkarta är i från framgår i attributtabellen. Mer information om förordningen om översvämningsrisker finns på: https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-klimat/oversvamning/oversvamningsforordningens-tre-steg/

 • Categories  

  Ytor för Sveriges samtliga världsarv. Innehåller endast världsarvsområdet, inte buffertzon. Datasetet ingår i INSPIRE-direktivets tema skyddade områden.

 • Categories  

  Datasetet visar det geografiska läget för ruiner. Informationen har extraherats ur kulturmiljöregistrets fornlämningsinformation. Datasetet ingår i INSPIRE-direktivets tema byggnader.

 • Categories  

  Datasetet visar det geografiska läget för enskilda och statliga byggnadsminnen och kyrkor som är registrerade i Bebyggelseregistret. Datasetet ingår i INSPIRE-direktivets tema byggnader.

 • Categories  

  Potentiella våtmarksområden lämpliga för anläggning eller restaurering av våtmarker enligt rapporten "Från GIS-skikt till våtmark". Skiktet kan användas i uppsökande verksamhet för att styra våtmarksanläggande till de platser där det funnits våtmark tidigare. Skiktet kan även användas i ekosystemtjänstsammanhang för att skapa en grön infrastruktur för våtmarksberoende arter.

 • Categories  

  OBS! Den 1 oktober 2022 görs ett byte av driftmiljö för denna datamängd vilket innebär att den gamla visningstjänsten kommer att sluta fungera. Den nya länken till visningstjänsten finns i distributionsfliken. Utbredningsskikt för beräknade högsta flödet/nivån motsvarande hotkartor/riskkartor för de områden med betydande översvämningsrisk enligt förordningen om översvämningsrisker (SFS 2009:956) 2018. För vattendrag finns endast utbredningsskikt för ett avgränsat område och inte hela vattendraget. Om ett område identifierats utifrån hav och det i området också finns ett vattendrag eller en sjö så finns även hotkartor/riskkartor framtagna för dessa. För vattendrag och sjö används beräkningar för dagens klimat medan för havet har beräkningarna klimatanpassats till slutet av seklet där landhöjning ingår. Datamängden är ett resultat av revideringen av steg 2 för cykel 2 (2019) inom översvämningsdirektivet men även för steg 2 i cykel 1 (2013) finns även med i datamängden och där ingick inte översvämningar från havet som de gör i revideringen av steg 2 för cykel 2 (2019). För vattendrag har en 2 dimensionell hydraulisk modell använts för att ta fram utbredningen. För havet, Vänern, Vättern och Mälaren har en analys av höjd använts. Vilken cykel respektive hotkarta/riskkarta är i från framgår i attributtabellen. Mer information om förordningen om översvämningsrisker finns på: https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-klimat/oversvamning/oversvamningsforordningens-tre-steg/

 • Categories  

  Nedladdningstjänst för inspiretemat TN Sjötransportnätet.

 • Categories  

  OBS! Den 1 oktober 2022 görs ett byte av driftmiljö för denna datamängd vilket innebär att den gamla visningstjänsten kommer att sluta fungera. Den nya länken till visningstjänsten finns i distributionsfliken. Utbredningsskikt för klimatanpassat 100-års flödet/nivån i slutet av seklet motsvarande hotkartor/riskkartor för de områden med betydande översvämningsrisk enligt förordningen om översvämningsrisker (SFS 2009:956) 2018. För vattendrag finns endast utbredningsskikt för ett avgränsat område och inte hela vattendraget. Om ett område identifierats utifrån hav och det i området också finns ett vattendrag eller en sjö så finns även hotkartor/riskkartor framtagna för dessa. Datamängden är ett resultat av revideringen av steg 2 för cykel 2 (2019) inom översvämningsdirektivet men även för steg 2 i cykel 1 (2013) finns även med i datamängden och där ingick inte översvämningar från havet som de gör i revideringen av steg 2 för cykel 2 (2019). För vattendrag har en 2 dimensionell hydraulisk modell använts för att ta fram utbredningen. För havet, Vänern, Vättern och Mälaren har en analys av höjd använts. Vilken cykel respektive hotkarta/riskkarta är i från framgår i attributtabellen. Mer information om förordningen om översvämningsrisker finns på: https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-klimat/oversvamning/oversvamningsforordningens-tre-steg/

 • Categories  

  Dataprodukten består av företeelsetypen Gatunamn.Företeelsetypen innehåller det officiellt adressbildande namnet på gatan. Namnet är normalt skyltat.Företeelsetypen är knuten till vägnätet.Syftet med gatunamn är att visa officiella namn på gator som i normalfallet sätts av kommunen. Gatunamn syftar till att ge underlag för geografiska positionering, adressbildning och som underlag för att koppla LTF till vägnätet.