From 1 - 10 / 48
  • View Service for Icelandic Addresses for ELF and INSPIRE.

  • View Service for Icelandic Buildings (Reykjavik) for ELF and INSPIRE.

  • View Service for Icelandic Cadastral parcels for ELF and INSPIRE.

  • Visningstjänsten ”Sur sulfatjord” visar var det kan finnas sura sulfatjordar längs Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens kust. Informationen kan användas för att identifiera områden där det är viktigt att undvika markanvändning som kan leda till negativ påverkan från sur sulfatjord eller där det är lämpligt att vidta åtgärder för att minska miljöbelastning från jordarna. ”Sur sulfatjord” består av en yttäckande modellering och insamlade punktobservationer av sur sulfatjord. Den modellerade kartan visar den sannolika utbredningen av sur sulfatjord. Punktobservationerna kommer från kartering och provtagning av sur sulfatjord som utförts inom olika projekt på SGU. Klasserna i den yttäckande modellen är ”Ej sur sulfatjord”, ”Aktiv sur sulfatjord på potentiell sur sulfatjord” och ”Potentiell sur sulfatjord”.

  • Í vefsjánni er hægt nálgast upplýsingar um framkvæmdir sem falla undir flokk C í lögum um mat á umhverfisáhrifum. Birtar eru upplýsingar um framkvæmdir sem sveitarfélögin hafa tekið ákvarðanir um hvort skuli undirgangast umhverfismat. Í þeim tilvikum sem framkvæmdir í flokki C eru innan öryggis- og varnasvæða eða utan netlaga er það í verkahring Skipulagsstofnunar að taka slíkar ákvarðanir.

  • Sirkumpolært bakgrunnskart med landområder, sjøområder, kystkonturer, isbreer og riksgrenser fra Vmap0.

  • Sirkumpolært bakgrunnskart med landområder, sjøområder, kystkonturer, isbreer og riksgrenser fra Vmap0.

  • Sirkumpolært bakgrunnskart med landområder, sjøområder, kystkonturer, isbreer og riksgrenser fra Vmap0.

  • Sirkumpolært bakgrunnskart med landområder, sjøområder, kystkonturer, isbreer og riksgrenser fra Vmap0.

  • Sirkumpolært bakgrunnskart med landområder, sjøområder, kystkonturer, isbreer og riksgrenser fra Vmap0.