Keyword

infoFeatureAccessService

171 record(s)
 
Type of resources
Available actions
Categories
Keywords
Contact for the resource
Provided by
Years
Formats
Update frequencies
status
Service types
From 1 - 10 / 171
 • Categories  

  Carte Getcapbilities

 • Categories  

  Söktjänst för svenska metadata enligt EU, med metadata enligt Inspire-profilen. (Svenska metadataprofilen)

 • Categories  

  Tjänsten ger möjlighet att hämta information om inskrivningar från fastighetsregistrets inskrivningsdel. Tjänsten består av ett antal fördefinierade delar som kan hämtas tillsammans eller var och en för sig. Fastighetsregistrets inskrivningsdel innehåller bl.a. information om •lagfarter •tomträtter •inteckningar •anteckning •avtalsservitut •nyttjanderätter •ägarhistorik •köpeskilling.

 • Categories  

  Tjänsten ger möjlighet att fråga efter höjdvärde för enskilda punkter, samt punkter längs en linje eller punkter som bildar en polygon. Höjdvärden hämtas från den nationella höjdmodellen i form av ett grid med 1 m upplösning skapad utifrån mark- och vattenpunkter i laserdata. Tjänsten uppdateras kontinuerligt utifrån laserdata och bildmatchning.

 • Categories  

  Tjänsten innehåller information om det byggda kulturarvet i Sverige, med tyngdpunkt på byggnader skyddade enligt Kulturminneslagen och Förordningen (1988:1229) om statliga byggnadsminnen. Datauttagen kan omfatta alla byggnader som förekommer i databasen, eller begränsas med parametrarna Byggnadsminnen (samtliga eller per län) eller Kyrkor (samtliga eller per stift).

 • Categories  

  Nedladdningstjänst bestående av fördefinierade filer (datauttag) med information om fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar på land och i vatten.

 • Categories  

  Visningstjänst bestående av en WMS med information om fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar på land och i vatten.

 • Categories  

  Tjänsten visar de datamängder som idag finns insamlade för uppfyllande av Inspire-direktivets krav i Transportnätstemat (TN) för kategorin Sjötransportnät (tn-w). Datamängderna är ej strukturerade enligt Inspires datamodell. Andra attribut och flera sjösäkerhetsanordningar ingår än vad som omfattas av Inspire.

 • Categories  

  Nedladdningstjänst bestående av fördefinierade datauttag med information om det byggda kulturarvet i Sverige, med tyngdpunkt på byggnader och anläggningar skyddade enligt kulturmiljölagen (1988:950) och förordningen (1988:1229) om statliga byggnadsminnen.

 • Categories  

  Tjänsten ger tillgång till information från digitala registerkartan som är en del av Fastighetsregistret. Informationen innehåller gränspunkter med geometri (läge) och attribut som beskriver typ av markering, lägesnoggrannhet, markeringsläge samt beteckning. Tjänsten har två sökmöjligheter: • Hämta en eller flera gränspunkter med samtliga attribut genom att ange identiteten • Hitta referenser till gränspunkter med hjälp av geometri- eller beteckningsfilter. Referenserna kan sedan användas för att hämta fullständig information om gränspunkterna.