From 1 - 10 / 27
 • Categories  

  Områden (inom t.ex. Naturreservat, Nationalparker, djur- och växtskyddsområden mfl) med föreskrifter som inskränker rätten att färdas eller vistas i området, permanent eller under en del av året. Föreskrifter om rätten att färdas och vistas inom ett område upprättas om det behövs för att tillgodose syftet med skyddet. Föreskrifterna skall gälla omedelbart, även om de överklagas. I Örebro län finns det för närvarande brister i ajourföringen vad gäller tillträdesförbud, och pga det så redovisas inte tillträdesförbud inom länet.

 • Categories  

  Visningstjänsten ”Sur sulfatjord” visar var det kan finnas sura sulfatjordar längs Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens kust. Informationen kan användas för att identifiera områden där det är viktigt att undvika markanvändning som kan leda till negativ påverkan från sur sulfatjord eller där det är lämpligt att vidta åtgärder för att minska miljöbelastning från jordarna. ”Sur sulfatjord” består av en yttäckande modellering och insamlade punktobservationer av sur sulfatjord. Den modellerade kartan visar den sannolika utbredningen av sur sulfatjord. Punktobservationerna kommer från kartering och provtagning av sur sulfatjord som utförts inom olika projekt på SGU. Klasserna i den yttäckande modellen är ”Ej sur sulfatjord”, ”Aktiv sur sulfatjord på potentiell sur sulfatjord” och ”Potentiell sur sulfatjord”.

 • Categories  

  Under perioden 2007-2009 utfördes "Satellitbaserad övervakning av våtmarker" i Norrbottens län. Den satellitbaserade övervakningen är utformad för att upptäcka markanvändningsrelaterade förändringar i öppna myrar i form av ökad biomassa/igenväxning. Till förändringsanalysen för en tidsperiod används två set av satellitdata, ett från en äldre tidpunkt och ett från en yngre tidpunkt. Ingående tidpunkter: "1990" (T1) med satellitdata främst från 1990 men även från 1984 och 1987;"2000" (T2) med satellitdata från 2000. Analyserad tidsperiod: "1986-2000" (T1T2), analys mellan tidpunkt "1986" och tidpunkt "1999".

 • Categories  

  ATOM-flöde för nedladdning (ZIP) av Biotopskydd på skogsmark beslutade av Skogsstyrelsen

 • Categories  

  En nyckelbiotop är ett skogsområde som från en samlad bedömning av biotopens struktur, artinnehåll, historik och fysiska miljö idag har mycket stor betydelse för skogens flora och fauna. Där finns eller kan förväntas finnas rödlistade arter.

 • Categories  

  Datasetet är en totalkartering av Sveriges palsmyrar redovisade i form av ett 100x100m´s rutnät med förekomst av pals och palsrelaterat vatten. Pals och palsrelaterat vatten visas i % för resp 100x100 m´s ruta. För definitioner se referensdokument. Data som beskrivs har attributen: PALS = andel pals 0-100%, PALS_VATT = andel palsrelaterat vatten 0-100%. PALS_HA = areal pals i hektar, PALSVATTHA = areal palsrelaterat vatten i hektar. Mindre fel i shape-filerna korrigerades 2017-03-17.

 • Categories  

  Karteringen visar kontinuitetsskogar/potentiella kontinuitetsskogar i boreal region. Syftet har varit att kartera kontinuitetsskogar/potentiella kontinuitetsskogar för att ge en aktuell bild av områden med stor sannolikhet för skoglig kontinuitet baserat på beprövade metoder och nya underlag. De län som omfattas av projektet är Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Norrbotten, Värmland, Västerbotten och Västernorrland. Underlag kan användas för preciserad analys av kontinuitetsskog. Data för Jämtland, Västernorrland och Västerbotten har tagits bort då det finns en "Preciserad k-skogskartering" för dessa län. Även för det fjällnära området finns en preciserad kartering. Data ska betraktas som ett arbetsmaterial som kan användas för utgångspunkt för mer detaljerade analyser och arbeten.

 • Categories  

  Data har producerats inom projektet ”Analyser av skogliga värdetrakter och nätverk i den boreala regionen” där syftet har varit att genomföra landskapsanalyser utifrån kända skogliga värdekärnor inom och utanför formellt skyddade områden i den boreala regionen med hjälp av geografiska analyser. De län som omfattats av projektet är Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Norrbotten, Värmland, Västerbotten och Västernorrland. Projektets användare/kravställare har varit Naturvårdsverket och Länsstyrelserna i Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Norrbotten, Värmland, Västerbotten och Västernorrland.

 • Categories  

  Samlingsnamn för all skogsklädd våtmark. 3 typer, myrskog, fuktskog och strandskog. Myrskogen kan delas in i kärrskog och mosseskog. Fuktskogen delas in i översilningsskog och övrig fuktskog.

 • Categories  

  Häradsekonomiska kartan (1859 till 1934) baserades på laga skifteskartor och beskriver markanvändning, vegetation, bebyggelse, kommunikationer och gränser. Den omfattar dock inte hela Sverige utan bara delar av Götaland och Svealand samt ett antal blad i Norrbottens län. Skalan är 1:20 000 i den södra delen av landet och 1:50 000 i Norrbotten. Häradskartor finns i raster format (tif) och inom detta uppdrag skedde en georeferering av kartorna i södra Sverige. Geokorrigering har skett automatisk genom användandet av ett rutnät med hörnkoordinater för kartorna. Geokorrigeringen är därför grov är vilket användare måste vara uppmärksamma på.